Open navigation
 • _BIO7858.jpg
 • _BIO7702.jpg
 • _BIO7235.jpg
 • _BIO7388.jpg
 • _BIO7241.jpg
 • _BIO7337.jpg
 • _DSC0283.jpg
 • _BIO7228.jpg
 • _BIO7837.jpg
 • _BIO7313.jpg

VIII Spotkanie Branży Petrochemicznej

Polski Rynek Biopaliw - Debata 2015

14-15 kwietnia 2015 r.

 BIO7743Dwa gorące tematy branżowe, którymi żyją firmy z sektora biopaliw - realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz systemowe rozwiązania w walce z szarą strefą licznie zgromadziły uczestników tegorocznej konferencji w ramach V Spotkania - Polski Rynek Biopaliw - Debata. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki i Krajowej Izby Biopaliw, doradca podatkowy, a także reprezentanci krajowych przedsiębiorstw z sektora biopaliwowego.

 BIO7972Pierwsze wystąpienie podczas VIII edycji konferencji należało do Pani Mirelli Kuźmitowicz z firmy Saybolt Poland, która zaprezentowała uczestnikom historię przedsiębiorstwa oraz profil jego działalności. Przedstawicielka Saybolt Poland opisała jak wygląda codzienna współpraca z klientami w obszarze kontroli ilości i jakości produktów naftowych typu tradycyjnego. 

Jako drugi wystąpił Pan Grzegorz Sielewicz - ekspert z firmy Coface Poland. Prelegent wprowadził z kolei słuchaczy konferencji w aktualną sytuację ekonomiczną i to jak wyglądają prognozy na najbliższą przyszłość na rynku. Przedstawiciel firmy objaśnił jaki wpływ na globalny rynek naftowy miała rewolucja łupkowa w USA i wskazał poszczególne sektory gospodarki w Stanach, określając tempo ich rozwoju oraz porównując je z tymi w krajach strefy euro. Ekspert zaprezentował także prognozy wzrostu gospodarczego, którego najwyższe tempo można zaobserwować na razie w przypadku gospodarek rozwijających się. 

Po wystąpieniu eksperta rozpoczęła się debata dotycząca ważnego dla branży tematu - realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Jako pierwszy głos zabrał reprezentant rynku – przedstawiciel, PKN ORLEN – Pan Piotr Szpakowski. Ekspert rozpoczął swoje wystąpienie określeniem celów, jakie miała realizować polityka biopaliwowa, która zdaniem przedstawiciela płockiego koncernu nie do końca spełnia założenia przyświecające ustawodawcy. W opinii eksperta polskie przepisy bez znacznych zmian legislacyjnych nie pozwolą realizować tych celów. Jako drugi w debacie podjął głos Pan Jan Biedroń - Szef Biura Technologii w Grupie LOTOS. Uzupełnił on wypowiedź wcześniejszego eksperta, mówiąc, że obecnie możemy osiągnąć maksymalnie 6 proc. udział biokomponentów biopaliwach, podkreślił także, że bez zmian legislacyjnych nie jest możliwe, by firmy wprowadzały na rynek biokomponenty w takim zakresie, jak wymaga tego NCW. 

 BIO7941Do wszystkich wypowiedzi przedmówców, odniósł się przedstawiciel z Ministerstwa Gospodarki - Tomasz Pańczyszyn, który przedstawił wykaz działań i prac Ministerstwa dotyczących m.in. zakończenia implementacji przepisów w obszarze paliw ciekłych. Cały proces ma być zakończony przed kwietniem 2016 roku. Przedstawiciel Ministerstwa wspomniał m.in. o rozporządzeniu dotyczącym laboratoriów jakościowych oraz projekcie rozporządzenia określającego surowce. Istotną kwestią, nad którą Ministerstwo będzie pracowało to ustawa monitorowania paliw, zdaniem reprezentanta MG zachowanie jakości paliw ma duże znaczenie i wychodzi daleko poza proces produkcji. Zdaniem Pańczyszyna w kontekście nowych rodzajów biopaliw, które mają być stosowane, potrzeba zwrócić szczególną uwagę na ten problem. Ekspert podkreślił, że na gruncie krajowym nie mamy w tym obszarze żadnych doświadczeń. Do końca 2017 roku ma powstać ustawa, która będzie regulować poszczególne kwestie. Przedstawiciel MG zaznaczył, że faktycznie cel środowiskowy nie został zrealizowany, ale inne cele, jego zdaniem, zostały osiągnięte – m.in. aspekt podatkowy oraz redystrybucji. Przedstawiciel MG dodał również, że resort gospodarki planuje rozpocząć prace nad nowelizacją ustawy o biopaliwach. Nowe przepisy mają wejść w życie po 2017 r. Nadchodzące zmiany prawne dla rynku biopaliw w Polsce wynikać będą zarówno z implementacji unijnej dyrektywy ILUC, która ma być przyjęta jeszcze w tym roku, jak i potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych w polskim prawie, które będą uwzględniać zmiany zachodzące w europejskiej polityce wobec biopaliw. Na potrzebę zmian w obowiązujących przepisach wskazywali też inni uczestnicy debaty na temat perspektyw realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. W ocenie Piotra Szpakowskiego z PKN Orlen bez istotnych zmian w prawie realizacja celu na poziomie 10-procentowego udziału paliw odnawialnych w transporcie do 2020 nie będzie możliwa. Z kolei  Jan Biedroń z Grupy Lotos wskazał też, że czasu na zmiany nie zostało dużo, a przy obecnych rynkowych uwarunkowaniach możemy liczyć jedynie na około 6-procentowy udział biopaliw. Podczas debaty zabrał także głos Pan Stanisław Jabłonowski z Ekobenz z sali, który podkreślił, że przydałby się system wsparcia m.in. w obszarze podatkowym czy administracyjnym. 

 DSC0277Drugi panel rozpoczął się od wystąpienia Pana Janusza Pilarczyka – przedstawiciela firmy OBR, który poruszał w swojej prezentacji temat uszlachetniania paliw i biopaliw. Ekspert omówił kwestię rozwoju w zakresie poprawy jakości paliw i rosnących wymagań dotyczących głównie ochrony środowiska i ograniczenia zużycia paliw. Przedstawiciel OBR omówił proces hydrorafinacji oraz dodatki uszlachetniające na przykładach. Jako następny wystąpił Pan Łukasz Surma z ORLEN Południe S.A. Ekspert firmy opowiedział słuchaczom o kierunkach innowacji w biopaliwach. Wskazał źródła rozwoju innowacji, jak m.in. obniżenie kosztów produkcji, wzrost jakości produktów czy ciągłe doskonalenie procesów. Omówił na czym polegają innowacje wykorzystywane w procesie produkcji i optymalizacje stosowane przez firmę.

Trzecia prezentacja dotyczyła porównania poszczególnych systemów certyfikacji biopaliw. Eksperci z firmy Bureau Veritas podjęli się omówienia systemów: KZR INiG, ISCC, REDcert, 2BSvs. Piotr Kosznik – dyrektor handlowy  firmy podkreślił, że jako pierwsza firma – Bureau Veritas wystawiła certyfikat KZR we wrześniu ubiegłego roku. Druga ekspertka z firmy omówiła natomiast liczbę i rodzaje certyfikatów na rynkach krajowym i światowym, a także opisała jak po kolei jak rzebiega proces certyfikacji.

 BIO7889Panel drugi zamknęło wystąpienie Pani Delfiny Rogowskiej z Instytutu Nafty i Gazu. Ekspertka przedstawiła działalność Instytutu w obszarze biopaliw i autorski system certyfikacji stworzony przez INiG. Na początek prelegentka wspomniała o metodach badawczych stosowanych przez Instytut. Pani Delfina podkreśliła znaczenie istotnego parametru, który ma znaczenie dla jakości paliw - mianowicie odporności na utlenianie. Przedstawicielka firmy omówiła rodzaje dodatków uszlachetniających, które poprawiają jakość paliw i zakończyła swoje wystąpienie podsumowaniem wszystkich informacji na temat systemu KZR INiG, który stał się poważną konkurencją dla pozostałych systemów.

Podczas trzeciego panelu, zaproszeni eksperci dyskutowali o systemowych rozwiązaniach w walce szarą strefą. Jako pierwsza wypowiedziała się Pani Beata Hudziak z kancelarii prawnej 8Tax Doradztwo Podatkowe. Specjalistka rozpoczęła debatę od wstępu na temat szkodliwości zjawiska wyłudzeń VAT. Do wypowiedzi włączyła się Pani Karolina Westerholm - Wiceprezes Zarządu, z Rafinerii Wielkopolska. Panelistka stwierdziła, że przynajmniej teoretycznie narzędzie odwróconego VAT-u powinno spełniać swoje założenia. Obie Panie zgodziły się co do wątpliwej skuteczności instytucji odpowiedzialnej solidarności, bowiem nie jest możliwe kontrolowanie wszystkich kontrahentów, z którymi współpracujemy. Następny wątek podjęty przez ekspertki to kaucja gwarancyjna, która zdaniem Pani Hudziak niekoniecznie sprzyja rozwojowi tego, czego oczekiwał fiskus. 

 BIO7997Ekspertka omówiła po kolei mechanizmy oszustwa na podatku VAT, które są coraz bardziej wyrafinowane. Wspomniała m.in. o najbardziej znanym jakim jest model na tzw.” karuzelę”. Organy skarbowe dopiero w 2013 roku zainteresowały się tymi nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców. Doradca podatkowy wskazał również na problem praktyki organów podatkowych w aspekcie oceny dochowania „należytej staranności”. Ekspertka podkreśla, że obecnie to po stronie firmy leży udowodnienie, że należyta staranność miała miejsce. Osoba z sali wskazała, że w ocenie europejskiego trybunału nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy bycie detektywem, na co ekspertka odpowiedziała, że to jest jedynie wykładnia dla naszych przepisów. Pani Hudziak zaznaczyła, że Trybunał Europejski i jego wykładnia to jedno, a rzeczywistość polskich przepisów to druga kwestia. Dlatego każdy podatnik sam musi się zabezpieczyć i być bardzo czujnym, jeśli chodzi o dobór kontrahentów.  Prelegentka zajęła się w następnej kolejności odwrotnym obciążeniem – i tu głos zabrała przedstawicielka branży stalowej – Pani Patrycja Piekoszewska – członkowi zarządu, TOM. Pani Patrycja powiedziała, że problemem w branży jest duża liczba kontrahentów, są to głównie małe podmioty, dlatego też większość transakcji realizowana jest gotówką, ze względu na ryzyko utracenia płynności finansowej. Większość z tych firm nie posiada bowiem zaplecza finansowego. Ekspertka stwierdziła, że podczas kontroli skarbowej w branży stalowej pojawiło się wiele, nielogicznych ze strony fiskusa, zastrzeżeń związanych z zawieraniem transakcji handlowych. Zdaniem ekspertki firmę może uchronić zapisana procedura weryfikacji kontrahentów, ale nie zawsze, ponieważ organ skarbowy może stwierdzić, że procedura nie była przestrzegana. Choć już od ośmiu lat toczą się kontrole skarbowe, ich obsłużenie wymagało wiele pracy ze strony przedsiębiorstw. Na koniec ekspertka zaleciła przedsiębiorcom z branży paliw, aby uczestniczyli oni w procesie legislacyjnym.

Program Spotkania

 

Wtorek, 14 kwietnia 2015 r.

20:00 Uroczysta kolacja powitalna dla uczestników Spotkania

Środa, 15 kwietnia 2015 r.

9:30-10:00 Rejestracja uczestników Spotkania
 

Panel I

10:00-10:15 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
Robert Bukowski - Prezes Zarządu, Information Market S.A.
10:15-10:30 Prezentacja:
Biopaliwa - badania laboratoryjne. Kontrola ilości oraz jakości produktów naftowych i biopaliw.
Mirella Kuźmitowcz - Dyrektor dz. Marketingu, Saybolt Poland
10:30-12:00

Debata: Co dalej z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego?

Główne zagadnienia:

 • możliwości realizacji NCW w nowych realiach prawnych
 • czy wybrana ścieżka wprowadzenia E10 jest optymalna?
 • podwójne naliczanie, biopaliwa drugiej generacji - jesteśmy gotowi na nowe rozwiązania?
 • unijne plany ogranicznenia biopaliw pochodzących z upraw rolnych
 • perspektywy rynku biopaliw w kontekście niskich cen ropy naftowej

Udział w dyskusji potwierdzili:
Tomasz Pańczyszyn - Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Jakości Paliw, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki,
Adam Stępień - Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
Piotr Szpakowski - Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN
Jan Biedroń - Szef Biura Technologii, Grupa LOTOS
Grzegorz Sielewicz - Główny Ekonomista w Regionie CR, Coface
(prezentacja wprowadzająca na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej i prognoz na najbliższą przyszłość)

 

Panel II

12:30-14:00

Prezentacje i wystąpienia:

Uszlachetnianie paliw i biopaliw.
Janusz Pilarczyk - Dyrektor Pionu Badań i Analiz, OBR Spółka Akcyjna

Kierunki innowacji w sektorze biopaliw.
Łukasz Surma - Inżynier Produkcji, ORLEN Południe S.A.

Porównanie systemów certyfikacji biopaliw: KZR INiG, ISCC, RED Cert, 2 BSVS.
Elżbieta Jarosławska-Deja - Audytor, Specjalista ds. Certyfikacji Biopaliw
Piotr Kosznik - Dyrektor Handlowy, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
 
Działalność INiG-PIB w obszarze biopaliw.
Delfina Rogowska - Kierownik Biura Systemu KZR, Instytut Nafty i Gazu

14:00-15:00 Przerwa obiadowa
 

Panel III

15:00-16:30

Debata podatkowa: Systemowe rozwiązania w walce z szarą strefą

Główne zagadnienia dyskusji:

 • praktyczna ocena dotychczasowych rozwiązań przeciwdziałających nadużyciom podatkowym w branży
 • czy istnieją inne sposoby ograniczania ryzyka?
 • ocena rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich
 • konsekwencje wprowadzenia odwróconego VAT w branży obrotu olejem rzepakowym
 • czy odwrócony VAT w branży olejów jest możliwy?

Do udziału w dyskusji zapraszamy przedstawicieli:
Ministerstwa Finansów, branży przetwórstwa nasion oleistych oraz branży stalowej, producentów biopaliw, doradców podatkowych

Udział w debacie potwierdzili:
Beata Hudziak – Partner Zarządzający, 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
(Prezentacja wprowadzająca oraz prowadzenie dyskusji)
Karolina Westerholm - Wiceprezes Zarządu, Rafineria Wielkopolska Sp. z o.o.
Patrycja Piekoszewska – Członek Zarządu, TOM Sp. z o.o.

16:30-17:00 Podsumowanie i zakończenie Spotkania

Galeria 2015

Lista uczestników

8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań, Polska
Tel. +48 61 850 81 77 , fax +48 61 624 20 89
www.8tax.pl
AD TRADE S.A.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 228 77 75 , fax +48 22 831 30 83
www.adtrade.com.pl
AGAT-OIL GmbH
AugustastraBe1
12203 Berlin - Lichterfelde, Niemcy
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 661 72 72 , fax +48 22 628 93 53
www.arr.gov.pl
AGROFERT Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrecka 27
43-400 Cieszyn, Polska
Agroproduct LTD
Gorkogo 10A
225071 Oberowshina, Białoruś
Tel. +37 516 319 06 39 , fax +37 5163 190 639
ALCODIS S.A.
Boulevard du Souverain, 100 bte 9
B-1170 Bruxelles, Belgia
Tel. +32 (0) 2 663 38 40 , fax +32 (0) 2 675 87 45
www.alcogroup.com
All Seasons Trade Ltd.
Unit 2, 217 Long Lane
SE1 4PR London, Anglia
Tel. +44 20 706 046 80
allseasons-trade.eu
Alpinus Chemia Spółka z o.o.
ul. Garbary 5
86-050 Solec Kujawski, Polska
Tel. +48 52 524 36 09 , fax +48 52 524 36 09
www.alpinuschemia.com
ARAMIS SHIPPING AGENCY Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 661 26 26 , fax +48 58 661 26 58
www.asapl.com.pl
ARGO Katarzyna Szumilas-Hanusiak
ul. Konstantego Ciołkowskiego 24/9
15-545 Białystok, Polska
AXAN Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
Tel. +48 25 787 87 83
www.axan.pl
Baltic Marine Surveyors Sp. z o.o.
ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 46 41 , fax +48 58 627 46 43
www.bms.pl
BASTIK Sp. z o.o.
ul. Prosta 2
63-720 Koźmin Wielkopolski, Polska
Tel. +48 62 721 62 04 , fax +48 62 721 62 04
www.bastik.pl
Beloil Polska Sp. z o.o.
ul. Dzielna 58
01-029 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 622 03 64 , fax +48 22 891 00 24
www.beloil-poland.pl
BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
ul. Syrenia 9
60-960 Poznań, Polska
Tel. +48 61 297 33 00 , fax +48 61 297 33 07
www.bgw.pl
BIOAGRA-OIL S.A.
ul. Przemysłowa 64
43-100 Tychy, Polska
Tel. +48 22 532 99 60 , fax +48 22 532 99 60
www.bioagra-oil.pl
Bio-Carbo-Energy Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
44-203 Rybnik, Polska
Tel. +48 32 707 20 23 , fax +48 32 757 09 14
BIOCO Mateusz Pisarek
ul. Wrocławska 26
55-095 Łozina, Polska
Tel. +48 71 738 24 07 , fax +48 71 738 24 07
www.bioco.pl
BIO-plus, s.r.o., Spisska Nova Ves
Spissky Hrusov 195
053 63 Spissky Hrusov, Słowacja
Tel. +421 53 449 22 01 , fax +421 53 449 21 38
Bio-Services Sp. z o.o.
INTRACO, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 299 35 31
BIO EKO Mirosław Herchel
ul. Wołowska 2 lok. 4
55-120 Oborniki Śląskie, Polska
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
BS Maraton s.r.o.
Pratelstvi 1009
739 61 Trinec, Czechy
Tel. +42 0736 626 830 , fax +42 0558 321 953
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 549 04 52 , fax +48 22 549 04 10
www.bureauveritas.pl
BZK Group Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 70 , fax +48 22 532 99 71
www.bzkgroup.pl
Cargill Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 546 01 00 , fax +48 22 546 01 99
Chemnaft Sp. z o.o.
ul. Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 628 33 59
chemnaft.com
Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 465 00 00
www.coface.pl
Contra Vastum Sp. z o.o.
ul. Szczepankowskiej 7
05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
CropEnergies AG
Maximilianstrasse 10
D-68165 Mannheim, Niemcy
Tel. +49 621 71 41 90 48 , fax +49 621 71 41 90 04
www.cropenergies.com
DEKRA Certification Sp. z o.o.
Plac Solny 20
50-063 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 47 77 , fax +48 71 780 47 79
www.szkolenia.DEKRA-certification.pl
DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
64-600 Oborniki Wlkp., Polska
Tel. +48 61 296 71 02 , fax +48 61 296 71 04
www.destylacjepolskie.com.pl
Development Investment Trade S.A.
Pl. Solny 14/3
50-062 Wrocław, Polska
ditsa.pl
EKOBENZ Sp. z o.o.
ul. Zimna 11
20-204 Lublin, Polska
Tel. +48 81 745 19 28 , fax +48 81 745 19 99
www.ekobenz.pl
Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp.k.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 557 87 55 , fax +48 22 557 70 01
FANTIN Sp. z o.o.
ul. Oławska 9, IIIp.
50-123 Wrocław, Polska
FIRMA W&H Pilarski Wojciech
ul. Grzybowa 24
42-660 Kalety, Polska
www.tanktransport.pl
FLOTTWEG POLSKA Daniel Olszewski
ul. Pelplińska 8b
01-683 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 732 22 30 , fax +48 22 751 47 91
www.flottweg.com
GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 571 42 00 , fax +48 22 571 42 10
www.westfalia-separator.pl
Glencore Polska Sp. z o.o.
ul. Cypriana Kamila Norwida 2
80-280 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 345 17 07 , fax +48 58 345 17 06
www.glencorepolska.pl
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
GRUPA WILMAR Marek Wilczyński S.K.A.
Al. Niepodległości 2E
55-020 Żórawina, Polska
Tel. +48 71 316 52 72 , fax +48 71 316 52 62
www.wilmar-oils.pl
HBU KATOLIK Sp. z o.o.
ul. Okrzei 21
48-130 Kietrz, Polska
katolik.com.pl
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków, Polska
Tel. +48 12 617 76 00 , fax +48 12 430 38 85
www.inig.pl
JAMOX-TRANS Sp. z o.o.
ul. Powstania Wielkopolskiego 47
88-320 Strzelno, Polska
Tel. +48 52 318 93 63 , fax +48 52 318 90 09
www.jamox.eu/pl/
JSC Grodno Azot
Kosmonavtov pr. 100
230013 Grodno, Białoruś
Tel. +37 515 279 47 62 , fax +37 515 272 36 07
www.azot.by
J.S. HAMILTON POLAND S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
KLM-Energia Sp. z o.o.
Smykówko 28
14-100 Ostróda, Polska
www.klm-e.pl
Komagra Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97a
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 40 , fax +48 22 532 99 55
komagra.pl
Krajowa Izba Biopaliw
ul. Grzybowska 2 lok. 49
00-131 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 436 06 11 , fax +48 22 436 06 11
www.kib.pl
Krypton Sp. z o.o.
ul. Wałowa 6
08-110 Siedlce, Polska
Tel. +48 25 633 43 04 , fax +48 25 644 05 95
www.kryptonlpg.pl
Lanxess Central Eastern Europe s. r. o. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 460 82 30 , fax +48 22 460 00 69
www.lanxess.pl
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska
Tel. +48 32 323 74 55 , fax +48 32 323 72 36
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 76 54 , fax +48 58 308 76 99
lotoskolej@lotoskolej.pl
www.lotoskolej.pl
Lubrinaft Sp. z o.o. S.K.
ul. Stalowa 17
41-506 Chorzów, Polska
Tel. +48 53 710 00 24
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-837 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 693 53 09
www.mg.gov.pl
NACCO A CIT COMPANY
ul. Noskowskiego 12/24
02-746 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 258 52 90 , fax +48 22 258 52 90
www.naccorail.com
Novum s.c. Roman Kaczmarski, Iwona Ożga
ul. Rowerowa 13
20-018 Lublin, Polska
Tel. +48 81 534 07 18 , fax +48 81 463 67 06
novum-sc.pl
Oblrapsagroservis, LTD
Vokzalnaya 23A
222610 Gorodeya, Białoruś
Tel. +37 529 311 28 65
OBR S.A.
ul. Chemików 5
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 365 59 24 , fax +48 24 365 33 07
www.obr.pl
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z o.o.
ul. Hryniewieckiego 1
70-606 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 814 21 00 , fax +48 91 814 21 49
www.oktan-energy.pl
ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia, Polska
Tel. +48 24 201 00 00 , fax +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl
Paradise Trade Spółka z o.o.
Aleja Solidarności 115 lok. 2
00-140 Warszawa, Polska
PETRAX Sp. z o.o.
ul. Puławska 111A /119
02-707 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 844 73 01 , fax +48 22 844 91 36
www.petrax.com.pl
PETROLCHEM Trading Sp. z o.o.
ul. Widokowa 28
87-162 Lubicz, Polska
Tel. +48 56 655 31 65
www.petrolchem.com
P.H.U. VOIGT Mariusz Voigt
ul. Sadowa 5
83-407 Łubiana, Polska
Tel. +48 58 685 15 54 , fax +48 58 685 15 54
www.voigt-logistyka.pl
PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
ul. Leszno 12
01-192 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 534 03 00 , fax +48 22 534 04 14
www.tradetrans.eu
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
Suchowola 105
21-310 Wohyń, Polska
Tel. +48 83 353 03 54 , fax +48 83 353 03 53
www.surwin.pl
POLFRACHT Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 8
81-368 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 21 00 , fax +48 58 621 99 84
www.polfracht.pl
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
ul. Rejtana 17 lok. 36
02-516 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 848 45 90 , fax +48 22 848 36 05
www.popihn.pl
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 62 40 , fax +48 24 365 41 60
www.orlen.pl
PREOL, a.s.
Terezinska 1214
410 02 Lovosice, Czechy
Tel. +42 0416 564 800 , fax +42 0416 562 288
www.preol.cz
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak
Niedźwiady 45
62-800 Kalisz, Polska
Tel. +48 62 760 34 13 , fax +48 62 760 19 00
www.aww.com.pl
Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski
Kałdus 16
86-200 Chełmno, Polska
Tel. +48 56 676 09 21 , fax +48 56 676 08 48
www.prsrutkowski.pl
Quality Assurance Poland
ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 733 67 67 , fax +48 71 733 67 08
www.certyfikacja-biopaliw.pl
Rafineria Wielkopolska Sp. z o.o.
ul. Pańska 73
00-834 Warszawa, Polska
Roca Trade S.A.
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa, Polska
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 329 22 22 , fax +48 22 329 22 20
www.sgs.pl
Solvadis Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 799 55 00 , fax +48 71 799 55 55
www.solvadis.pl
Sozotech Ireneusz Karczyński, Jarosław Karczyński s.c.
Barłomino, ul. Ofiar Stutthofu 18
84-242 Luzino, Polska
Tel. +48 697220651
www.sozotech.pl
Staoil Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 2
08-330 Kosów Lacki, Polska
TDM ARRTRANS S.A.
ul. Sienkiewicza 52 lok.14
90-058 Łódź, Polska
Tel. +48 42 636 96 31 , fax +48 42 630 02 74
www.arrtrans.pl
TESLA Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65 , fax +48 24 366 66 67
www.teslafuels.com.pl
TIMBRE Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Węglowa 1
51-505 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 722 00 88 , fax +48 71 722 00 71
www.timbre.pl
TOM Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 469 21 70 , fax +48 91 469 21 59
TOTAL POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 481 94 00 , fax +48 22 481 94 01
www.totalpolska.pl
TRANSPETROL Sp. z o.o.
ul. Lwowska 34
41-500 Chorzów, Polska
Tel. +48 32 609 60 01 , fax +48 32 609 60 00
www.transpetrol.de
TRANS BIOECO TRADING Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Janasa 13
41-500 Chorzów, Polska
bioeko.com.pl
UAB Andzejevski
Konstitucijos pr. 15-76
LT-09319 Vilnius, Litwa
Tel. +370 68484903
info@andzejevski.lt
UAB Litbelinvest
Didlaukio g. 88-12
8332 Vilnius, Litwa
Tel. +370 67253348
UNIBALTIC Sp. z o.o.
ul. Tama Pomorzańska 14 E
70-030 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 432 52 40 , fax +48 91 432 52 45
www.unibaltic.pl
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
Wratislavia-Biodiesel S.A.
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław, Polska
Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A.
ul. Chopina 94
43-600 Jaworzno, Polska
Tel. +48 32 616 44 42 , fax +48 32 616 24 17
www.azot.pl
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica, Polska
Tel. +48 52 35 35 100 , fax +48 52 35 15 199
www.ztkruszwica.pl
Header IMG (szary nagłówek w tle)

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi Spotkania Polski Rynek Biopaliw
Administratorem Danych Osobowych jest Information Market S.A.

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A.
ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2017 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona wykorzystuje ciasteczka (tzw. cookies).
Więcej informacji w polityce prywatności i ciasteczek.

  Rozumiem i zgadzam się.