XV Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG

17-18 października 2018 r.

Centrum Kongresowe & SPA Warszawianka

Piętnaste już spotkanie polskiego rynku gazu płynnego organizowane przez  Information Market S.A. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance w swej konferencyjnej części zgromadziło liczne grono słuchaczy zainteresowanych różnorodnością wystąpień i podejmowanych przez prelegentów tematów. Stanowiły one w tym roku syntetyczne ujęcie większości aktualnych problemów branżowych w Polsce. Nie brak bowiem było wypowiedzi odnośnie wewnętrznego prawodawstwa, międzynarodowych kontekstów funkcjonowania polskiego rynku czy spraw dotyczących biznesowej działalności w poszczególnych sektorach rynku: autogazu, zbiorników przydomowych czy butli.

kotalaInaugurujące wystąpienie wygłosił mec. Wojciech Kotala z kancelarii Cabaj&Kotala Doradztwo Podatkowe. Pod ogólnym tytułem „Najważniejsze zmiany regulacyjne i podatkowe w branży LPG” objaśnił on i rozwinął szereg aspektów dot. spraw akcyzowych, koncesyjnych i regulacyjnych, które sprawiają kłopot w funkcjonowaniu przedsiębiorców na rynku gazowym.

Pierwszym z poruszonych przez Kotalę problemów była kwestia podwójnego naliczania opłaty zapasowej w okresie do września 2016, o którą wygrany został spór prawny z Agencją Rezerw Materiałowych. Orzeczeniem Najwyższego Sądu Administracyjnego uznano, że wskutek braku wyłączeń dla mieszania paliwa uprzednio przywiezionego na potrzeby własne lub mieszania wielokrotnego generowane było powtórne naliczenie opłaty dla już wcześniej opodatkowanego produktu „Zdrowy rozsądek nie zwycięża” – tak natomiast mec. Kotala odniósł się do kwestia interpretacji prawodawstwa dot. koncesji w sytuacji dokonywania obrotu całkowicie poza Polską (wymóg OPZ a zasada terytorialności). W dalszej części referatu kontrowersje na sali wzbudziła kwestia charakteru naliczanej niskiej akcyzy grzewczej dla nowego odbiorcy i dokumentowania celów wykorzystania gazu przez odbiorców. Następnym elementem wielowątkowej wypowiedzi prawnika była szeroka kwestia dokumentacji e-DD. Wielorakość prawnych niejasności w tym kontekście generowała sporo pytań, zaś mówca w kompleksowy sposób omówił m.in. najczęściej pojawiające się nieprawidłowości czy błędy raportowania.

Spore zainteresowanie wzbudziła na przykład kwestia ubytków w dokumentacji e-DD, zwłaszcza w kontekście sposobu ewentualnej kontroli przez celników, bowiem pojawiają się tutaj wątpliwości związane z brakiem „życiowego charakteru” przepisów i niejasności w informowaniu o kontroli skarbowej.

Zamykającym elementem wystąpienia mecenasa Kotali była kwestia opodatkowania nieruchomości kolejowych, który został uznany za szansę na istotne oszczędności dla przedsiębiorców. Chodziło o podatkowe zwolnienie wszelkich gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład tzw. infrastruktury kolejowej.

piekotDrugi panel rozpoczął się od prezentacji dra Tomasza Piekota, reprezentującego Pracownię Językową. Celem jego wystąpienia było zwrócenie uwagi słuchaczy na częstokroć lekceważone zagadnienie skuteczności i jakości komunikacji biznesowej. Prelegent bardzo nowatorsko objaśnił na czym polega metoda „trzech pach” i na czym polega norma poprawności językowej – bardzo płynna i dostosowana do zmienności codziennego życia w naszych czasach. Referat z licznymi elementami dowcipu i nawiązaniami do różnych aspektów działalności biznesowej słuchaczy pozwolił uświadomić, jak zmienia się komunikatywność przekazu przy uproszczeniu treści.

Liczne wskazania poprawiające jakość przekazu mailowego i osobistego w biznesie, które zaprezentował dr Piekot, skupiały się na eliminacji językowych szablonów, zmianie patetycznego tonu wypowiedzi oraz przyjaznego dla czytającego układu treści w oficjalnej korespondencji. Wystąpienie zawierało szereg przykładów z praktyki urzędów i wielkich korporacji, które zawierały rażące nadużycia w sferze szacunku do adresata czy wypełnione były bełkotliwą treścią, która nie niosła z sobą żadnej merytorycznej wartości.

bogdanskaKolejny referat wygłosiła Joanna Bogdańska, reprezentująca kancelarię prawniczą KW Kruk i Wspólnicy. Zajęła się ona sporem prawnym w zakresie własności znaku towarowego w obrocie butlami gazowymi. Chodzi tutaj o obrót przez podmiot nieuprawniony z tytułu prawa ochronnego do tego znaku towaru wewnątrz środku opakowania. Kluczowe dla rozstrzygnięcia trwającego od lat sporu jest postanowienie Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2018, opatrzonego sygnaturą VKK 297/17. Jak podsumowała mec. Bogdańska „sprzedaż butli gazowej przez licencjobiorcę, realizująca ekonomiczną wartość znaku towarowego umieszczonego na takiej butli, stanowi przesłankę wyczerpania prawa ochronnego na ten znak”. Wystąpienie wzbudziło spore zainteresowanie zwłaszcza dystrybutorów butli, którzy przez lata podejmowali sądowe batalie związane z kwestiami własności przemysłowej. Co istotne - postanowienie Sądu nie stanowi źródła prawa, wskutek czego decyzja nie jest wiążąca dla innych instancji wymiaru sprawiedliwości – a to powoduje, że trwający spór bynajmniej się nie wyczerpał.

stepienPanel trzeci konferencji zawierał aż trzy prelekcje, z który każde opisywało inny aspekt biznesu gazowego. Pierwsza z nich - wystąpienie Roberta Stępnia (SHV Energy Supply & Risk Management) zatytułowane „Europejski rynek LPG – szanse i wyzwania” stanowił  wielowątkową analizę gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania branży na Starym Kontynencie. Co ciekawe - porównanie dokonane przez prelegenta wykazało, że Polska znajduje się w trójce państw odpowiadających za 75% zużycia autogazu w Europie.

Wychodząc od prognoz makroekonomicznych Stępień wykazał wyraźnie rysującą się perspektywę zmiany znaczenia poszczególnych segmentów rynku LPG w kolejnych latach. Istotny wzrost notuje i notować będzie zastosowanie gazu w chemii i petrochemii, głównie kosztem dominującego dotychczas zapotrzebowania komunalnego. Czynnikiem o ogromnym znaczeniu w ostatnim dziesięcioleciu była także zmiana typowych kierunków zaopatrzenia Europy w gaz i luka podażowa, wynikająca m.in. ze zmniejszenia ilości rafinerii lokalnych. Wzrost zapotrzebowania w przemyśle chemicznym zdaniem mówcy będzie pokrywane przede wszystkim przez produkt spoza dotychczasowych tradycyjnych kierunków zaopatrzenia.

Stępień zwracał też uwagę na dobre perspektywy dla LPG związane z jego ekologicznym charakterem – miejsce LPG w miksie energetycznym może rosnąc z powodu korzystnych statystyk emisyjności paliw gazowych. Przywołał on także mało jeszcze znane zagadnienie produkcji bio-propanu pochodzącego z odnawialnych źródeł, który może stanowić rewolucję w dotychczasowym myśleniu o LPG jako paliwie „tradycyjnym”. Z pewnością wielką wartością prezentacji było przedstawienie prognoz rozwoju rynku europejskiego, które mogły dać do myślenia o kierunkach zmian sektora w najbliższych latach.

olechowskiAndrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, podjął temat sytuacji na rynku zbiornikowym. Ważnym elementem wstępnym jego wystąpienia były statystyki dotyczące importu, eksportu oraz wykorzystania LPG na polskim rynku wewnętrznym w pierwszym półroczu 2018. Jego analiza wnikliwie potraktowała kwestie rozwoju rynku gazu luzem w ostatnich kilkunastu latach, który poprawiał swoją kondycję, nawet mimo problemów z konkurencyjnością czy nieefektywnym systemem bezpieczeństwa. Interesującym elementem prezentacji było też przedstawienie różnic i korzyści posiadania zbiornika własnego i dzierżawionego. Smutne konstatacje wynikały w wystąpieniu z porównania procedur instalacyjnych zbiornika w Polsce i Niemczech, które jednoznacznie wykazywało przewagi prawodawstwa niemieckiego, znacznie bardziej przyjaznego dla użytkowników.

Ważnym elementem prelekcji była też informacja o programie „Czyste Powietrze”, który adresowany jest do odbiorców indywidualnych, a który może wpłynąć na dotowanie powstawania nowych instalacji zbiornikowych zasilanych LPG. Po zakończeniu wystąpienia Olechowski pozwolił sobie na barwną dygresję i zaprezentował kolekcję fotografii Konrada Szostka związaną z 55-leciem stworzenia Zalewu Zegrzyńskiego, nad którym odbywała się konferencja.

pawlowskiW ostatnim wystąpieniu konferencji Paweł Pawłowski, prelegent reprezentujący Koalicję Na Rzecz Autogazu rozwinął problematykę zastosowań motoryzacyjnych LPG w Polsce. Aut na gaz jest w Polsce 15 proc. – informował Pawłowski, wskazując jednocześnie na niezwykle wysoką przewagę autogazu nad innymi segmentami rynku gazowego w Polsce (ponad 76 proc. całości). Ciekawe jest to, że mimo takiego znaczenia rynkowego oferta nowych pojazdów z fabryczną instalacją na rynku polskim jest niewielka. Pawłowski odniósł się w swym wystąpieniu także do zagrożeń i niezbędnych rozwiązań promujących LPG na rynku polskim, którego ekologiczny charakter nie jest tak doceniony, jak w przypadku innych paliw alternatywnych. Propozycje Koalicji Na Rzecz Autogazu nie spotykały się jednak ze zrozumieniem, a argumentem miał tu być rozwinięty charakter rynku LPG w Polsce, co pokazuje niedostateczne zrozumienie znaczenia i wartości autogazu przez ustawodawcę.

Późnym popołudniem konferencja w Jachrance dobiegła końca – jednak z pewnością liczne kwestie o dużej wadze dla polskiego rynku LPG nie uległy  wyczerpaniu, czego dowodzili kolejni mówcy. Jasno dawali oni do zrozumienia, że branża w Polsce ma naturalne siły rozwoju i nawet mimo proceduralnych czy makroekonomicznych trudności jest ona - i nadal pozostanie - ważnym elementem krajowej gospodarki.

Eksperci i Prelegenci

Wojciech Kotala

Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Joanna Bogdańska

KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

Tomasz Piekot

Pracownia Językowa

Robert Stępień

Primagaz Central Europe GmbH

Andrzej Olechowski

Polska Organizacja Gazu Płynnego

Paweł Pawłowski

Koalicja na Rzecz Autogazu ZP

Relacja wideo ru


Gallery

Logo Spotkania Paliwowe
Organizator

Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96