Nawigacja
  • P1250537.jpg
  • P1250229.jpg
  • P1280638.jpg
  • P1250212.jpg
  • 20191017_102407.jpg
  • P1280620.jpg
  • P1250326.jpg
  • P1280613.jpg
  • DJI_0805.jpg
  • P1280772.jpg

XVI Spotkanie Branży Paliwowej

Polski Rynek LPG 2019

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

 

Русская версия

icons8 russian federation 96

English version

icons8 great britain 96

Szesnasta edycja spotkania branży gazu płynnego organizowanego przez Information Market S.A. odbyła się w malowniczo położonym zakopiańskim hotelu Mercure Kasprowy. Grono słuchaczy skupiające zarówno uczestników rynku krajowego, jak i gości zagranicznych miało tutaj doskonałą okazję do zapoznania się z aktualną problematyką działalności w branży – na nią bowiem położony był nacisk w dwóch pierwszych panelach części konferencyjnej.

KDCP RutkowskiOtwierające konferencje wystąpienie było dwugłosem Krzysztofa Rutkowskiego i Moniki Jurkowskiej z KDCP Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o. pod wspólnym tytułem „Kluczowe zmiany przepisów prawno-podatkowych, obejmujące branżę LPG w latach 2019-2020”. Pierwsze problemy omówione w panelu prawno-podatkowym dotyczyły zmian w zakresie tego, co właściwie obejmuje SENT od 1 grudnia 2019 – szczegółowo omówione zostały wyłączenia i zasady raportowania przez przedsiębiorców. Ważna część prelekcji dotyczyła technicznych aspektów odbiorów autogazu i sposobów ich raportowania (inaczej niż SENT – tutaj zmiany wchodzą od 1 lutego 2020). Interesujące były np. wskazane przez mec. Rutkowskiego niejasne i niewyjaśnione przez Ministerstwo elementy procedury raportowania, które mogą nastręczać problemów operatorom. Rutkowski za złą wiadomość uznał, że mimo iż Ministerstwo dopuściło stosowanie tzw. SENT zbiorczego dla LPG (umożliwiającego łączne rozliczenie dostawy do większej liczby odbiorców), to jednak konstrukcja zgłoszenia obarczona jest ryzykiem dla pośredników, o których informacja będzie dostępna podmiotom finalnemu i początkowemu. Fragment wystąpienia dot. SENT zbiorczego wywołał  szereg pytań i wątpliwości słuchaczy, dla których nowe zasady raportowania są znaczącą komplikacją w działalności gospodarczej.

Po wystąpieniu Krzysztofa Rutkowskiego Monika Jurkowska z tej samej kancelarii rozpoczęła przybliżanie słuchaczom tematu elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. Prelegentka szczegółowo omówiła kolejne kroki obsługi systemu EMCS w zakresie raportowania e-DD, nie kryjąc, że praca z tym związana jest czasochłonna i generuje sporo czynności dla przedsiębiorcy. Wypowiedź była jednak precyzyjnym poprowadzeniem słuchaczy przez całość procedury. Mec. Jurkowska zwróciła uwagę na kształt procedur m.in. w warunkach dostawy do kilku odbiorców czy wysyłki z kontrolą, a także sposobów dokumentowania odbioru dostaw. Prezentacja Moniki Jurkowskiej wzbogacona była przykładami dokumentów i szczegółowym omówieniem poszczególnych elementów systemu, a za cenny fragment można uznać zwłaszcza detaliczne wskazanie możliwych błędów przedsiębiorcy w dokumencie i sposoby ich korekty.

Kolejny aspekt wystąpienia, który podjął Krzysztof Rutkowski to udział gazu płynnego w Narodowym Celu Redukcyjnym. W tej części prelekcji omówił on sposób, w jaki firmy mogą z sobą współpracować w zakresie realizacji NCR, a także szczegółowo wyjaśnił, jak wyglądać może przyszłość funkcjonowania NCR i kwestią uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Mec. Rutkowski wskazał m.in. na problemy związane ze „słabymi punktami” systemu – ryzykiem zmiany przeznaczenia gazu czy sposobem dokumentowania NCR. Nieuchronność kar za brak realizacji NCR w roku 2020, której prawdopodobieństwo zdaniem mec. Rutkowskiego jest znaczne, wygenerowała gorącą dyskusję i szereg głosów ze strony słuchaczy, którzy pytali o sposoby praktycznej realizacji i liczne problemy związane z niejasnością i lukami w przepisach dotyczących redukcji emisji.

Finałem prezentacji prawników z KDCP Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o. było objaśnienie przepisów związanych z tzw. szybkim VAT-em (VAT-14) za wrzesień 2019, który nastręcza problemów rozliczeniowych związanych z „błędem” Ministerstwa Finansów, a także obligatoryjnego VAT split payment, który jest konstrukcją budzącą liczne prawne zastrzeżenia.

PolskiGaz BielskiDruga część konferencji poniekąd korespondowała z obfitą merytorycznie częścią prawno-podatkową – a jej otwarciem była prelekcja Pawła Bielskiego, Prezesa Zarządu spółki Polski Gaz S.A., która stanowiła praktyczną analizę wpływu zmian przepisów prawno-podatkowych na działalność firm w branży LPG z punktu widzenia wieloletniego praktyka. Prezes Bielski rozpoczynając odniósł się do problemu braku orzecznictwa dot. kar związanych ze zmieniającymi się przepisami i ewentualnych błędów przedsiębiorców niewynikających ze złej woli. Odnosząc się do wystąpień z pierwszego panelu wskazywał on także na rozbieżność zapisów i „praktyki” życia (czas oczekiwania na kontrolę z urzędu a regulacje dot. czasu pracy kierowców) i ewentualne ryzyko dla wizerunku firm wśród klientów z powodu utrudnień i opóźnień dostaw, jakie generują nowe przepisy dot. monitoringu i raportowania transakcji. Nadchodzący rok 2020 z uwagi na zmiany prawne prezes Bielski określił, jako „czas wielkich pieniędzy dla prawników” i okres wymuszający głębszą konsolidację branży, aby funkcjonowanie rynku nie było narażone na poważne komplikacje.

Labsolution FelisWystąpienie następujące po prezentacji Pawła Bielskiego wygłaszane było przez Seweryna Felisa z firmy Labsolution sp. z o.o. Prelekcja zasadniczo rozszerzała tematyczny zakres konferencji, dotyczyła bowiem chemicznych i technicznych aspektów analizy zawartości chlorków, azotu i siarki w LPG w odniesieniu do nowych wymagań jakościowych: PN-EN589, EN17178 i ASTM D6667. Prowadzący omówił w niej zmiany wymagań jakościowych dla paliw silnikowych, odnosząc je do oferowanych przez Labsolution urządzeń. Prelegent bardzo dokładnie omawiał poszczególne modele analizatorów firmy TSHR – odnosząc się do ich użyteczności laboratoryjnej i specyfikacji technicznych sprzętu. W gronie klientów Labsolution znajdują się liczni operatorzy z branży LPG i gazu ziemnego, a także placówki naukowe. Felis kończąc swoje wystąpienie pokazał także listę metod badawczych, którymi posługuje się jego spółka.

A95 KuyunPanel trzeci otworzyło wystąpienie Artema Kuyuna reprezentującego ukraińską Grupę Konsultingową A-95, ważny podmiot analityczny na ukraińskim rynku paliwowym. W jego angielskojęzycznym wystąpieniu największy nacisk położony był na opis stanu rynku LPG w Europie Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Opisując rynek ukraiński wskazał m.in. na większą niż w Polsce rolę autogazu w całości konsumpcji LPG (wynosi ona 89 proc.). Rynek naszego wschodniego sąsiada nadal z roku na rok rośnie, choć według szacunków Kuyuna zmniejszać się może segment butlowy tego kraju. Autogaz na Ukrainie posiada największy na świecie udział w miksie paliwowym – wynosi około 32 proc., co o 8 proc. przebija poziom benzyny. Sporo miejsca mówca poświęcił kierunkom zaopatrzenia rynku ukraińskiego, który pozostaje silnie uzależniony od dostaw z Rosji. Kolejne segmenty wypowiedzi Artema Kuyuna dotyczyły problemów podażowych innych rynków wschodnioeuropejskich – m.in. Rosji czy Białorusi, a także rosnącej roli Kazachstanu, jako dostawcy dla rynku Ukrainy (co zbiega się z trendem zmniejszenia dostaw do Polski).

W dalszej części swego wystąpienia nasz ukraiński gość odniósł się do kwestii polityczno-ekonomicznych związanych z opłacalnością rosyjskiego eksportu do poszczególnych krajów docelowych. Wypowiedź Kuyuna sugerowała, że nawet mimo kłopotów regionalnych w Europie wschodniej, Polska nie powinna ucierpieć z powodu wyższych cen – a jedną z przyczyn może tutaj być wizja dostaw LPG z USA do Europy, stanowiąca alternatywę dla dotychczasowego dopływu z krajów poradzieckich.

epetrol BoguckiWystąpienie zamykające konferencję było poniekąd dwugłosem dra Jakuba Boguckiego i Macieja Prośniewskiego. Kolejno zaprezentowali oni relacje cen autogazu do benzyny oraz ich wpływ na atrakcyjność instalacji LPG w pojazdach. Bogucki w swoim wystąpieniu omówił historyczne wartości konsumpcji i zmiany cen gazu w hurcie i detalu, a także relacje autogazu z paliwami tradycyjnymi, które paradoksalnie nie ulegają dynamicznym zmianom w ostatnich kilku latach. Ciekawym wątkiem w wystąpieniu Boguckiego było także porównanie sytuacji w Polsce z relacjami cenowymi i popularnością gazu płynnego w krajach ościennych (Litwa, Czechy, Niemcy). W konkluzji wystąpienia pojawiło się - niezbędne w dyskusji o przyszłości branży - pytanie o inne paliwa alternatywne, które będą mogły „zmienić” konfigurację popularności paliw pędnych w najbliższych latach na polskim rynku. Naturalną kontynuacją było wystąpienie Macieja Prośniewskiego z gazeo.pl, który temat popularności autogazu w Polsce naświetlił z perspektywy rynku samochodowego. Prośniewski rozpoczynając potwierdził konkluzję wystąpienia Jakuba Boguckiego, która wskazywała na kompletny brak chęci wsparcia przez władze rozwiniętej już branży LPG w Polsce. Jedną z osi jego wystąpienia było odniesienie do pytania „czym różni się aktualna motoryzacja LPG od tej sprzed 10 lat w Polsce?”.

gazeo ProsniewskiPrelegent położył nacisk nie tylko na ewolucję techniczną pojazdów, ale dynamiczną profesjonalizację usług montażowych instalacji gazowych w autach jeżdżących po polskich drogach. Prośniewski odniósł się także do dynamiki sprzedaży aut na rynku polskim – auta na LPG w 2019 stanowią 1,9 proc. nowych pojazdów w Polsce, choć procent ten jest większy, a tak niski poziom wynika ze sposobu ewidencjonowania przez CEPiK. W wypowiedzi Macieja Prośniewskiego sporo miejsca zajęła również kwestia wzrostu znaczenia aut hybrydowych (nieuznawanych przez prelegenta za napędy alternatywne) i elektrycznych jako alternatywy dla tradycyjnych paliw pędnych, która jednak jak na razie nie jest w stanie zagrozić stanowi polskiego rynku LPG. Co więcej uznaje on, że auta hybrydowe, których popularność rośnie są „idealnymi do przeróbki na autogaz” z uwagi na prostotę ich silnika benzynowego. Finałem wystąpienia Macieja Prośniewskiego były statystyki udziału poszczególnych marek w rejestracjach nowych aut na rynku polskim i kwestie ograniczeń konkurencyjnych dla LPG aut elektrycznych – tutaj, jako problem, prelegent wskazywał m.in. na koszty wymian akumulatorów czy porównywalność kosztów przejechania 100 km z autami na LPG.

Konferencja zakończyła się późnym popołudniem, pozostawiając jednak niejedną kwestię otwartą – bowiem wiele nurtujących przedsiębiorców pytań może uzyskać odpowiedź dopiero w przyszłości, jednak wypowiedzi prelegentów z pewnością były w stanie interesująco nakreślić kierunki zmian – zarówno w zakresie prawa, jak i w perspektywach rynku i społecznym nastawieniu do gazu płynnego. Pod tym względem wydarzenie z pewnością podsumować można jako bardzo udane, czego odzwierciedleniem były żywe dyskusje w kuluarach i liczne pytania z sali do mówców, generujące bardzo interesujące dyskusje o problemach rynkowych.

Eksperci i Prelegenci

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Dwukrotnie najlepszy doradca podatkowy w zakresie akcyzy według rankingu Dziennika Gazety Prawnej (lata 2016 i 2017) oraz według Dziennika Rzeczpospolita (2016 i 2017).
Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań podatkowych, doradztwa prawnego na rzecz branży paliwowej, biopaliwowej i chemicznej.
W latach 2012 – 2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young.
Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – Przewodniczący Grupy Akcyzowej.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej.
Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczony doradca podatkowy specjalizującym się w akcyzie i elektronicznych systemach nadzoru nad przemieszczaniem towarów (m.in. EMCS, e-DD, track&trace).

W latach 2000 – 2018 pracownik administracji skarbowej, w tym w Ministerstwie Finansów w Departamencie Podatku Akcyzowego, w latach 2016-2018 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego MF. Twórca krajowych przepisów z zakresu podatku akcyzowego, współtwórca unijnego systemu EMCS.

Prelegentka na konferencjach naukowych i branżowych
Absolwentka Wydziału Technologii Żywności SGGW oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

Prezes Zarządu Polski Gaz S.A. Ze spółką związany od roku 2001. W branży LPG pracuje od 1997.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Transgaz S.A. z siedzibą w Zalesiu. 

Prezes Rady Polskiej Izby Gazu Płynnego. Polska Izba Gazu Płynnego powstała w roku 1996 i reprezentuje interesy blisko stu krajowych importerów i dystrybutorów gazu płynnego.

Artem Kuyun, analityk „Grupy Konsultingowej A-95”

Posiada licencjat z zarządzania na Politechnice Narodowej Ukrainy „KPI”.

Od 2002 roku pracował jako korespondent magazynu OilMarket, a od 2004 do 2009 roku jako redaktor wydawniczy.

Od 2009 r. - Zastępca Dyrektora, Kierownik działu LPG w „Grupie Konsultingowej A-95”, wiodącej organizacji eksperckiej i analitycznej na ukraińskim rynku produktów naftowych.

Od 2011 roku - organizator i moderator corocznych konferencji LPG Ukraine.

Aktywny autor ukraińskich publikacji biznesowych, a także portalu branżowego enkorr.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w portalach branżowych:  motoryzacyjnych, paliwowych i przemysłowych.
Zajmuje się obszarami zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta, eventami i e-projektami. 
Od dziesięciu lat związany z branżą paliwową z szczególnym uwzględnieniem paliw gazowych.
Już pierwsze posiadane auto zasilane było autogazem i tak pozostało do dziś....
Aby lepiej rozumieć branżę LPG zdobył uprawnienia do montażu instalacji gazowych.
Prywatnie pasjonat żeglarstwa i paliw ekologicznych.

Z wykształcenia doktor nauk społecznych, absolwent stosunków międzynarodowych oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim.  

Analityk rynku paliw od 2010 roku związany z zespołem portalu e-petrol.pl. Współpracuje z prasą, telewizją i innymi mediami komentując aktualne zjawiska na polskim rynku paliw tradycyjnych i gazu płynnego. Przygotowuje komentarze, analizy i prognozy cenowe oraz artykuły na potrzeby redakcyjne portali www.e-petrol.pl, www.polskielupki.pl. czy www.cdc24.pl.

Od 2015 pełni funkcję redaktora e-kwartalnika „Na Stacji Paliw”, adresowanego do operatorów stacji, komentującym aktualności w zakresie technologii, prawa, życia rynku i otwierających się możliwości biznesowych paliwowego detalu.

Relacja wideo

Pliki do pobrania

Lista uczestników

1. SPS a.s.
SNP 1301
SK 96501 Ziar nad Hronom, Słowacja
Tel. +42 1905 758 065 , fax +42 1456 723 713
1sps@1sps.sk
www.1sps.sk
A-95 Consulting Group
Kniaziy Zaton 9A office 396
02095 Kijów, Ukraina
Tel. +38 044 577 52 25
a95@a95.com.ua
consulting.a95.ua
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa, Polska
Tel. +48 42 649 28 62 , fax +48 42 649 25 11
www.amerigas.pl
ARC-GAS Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 14A
27-300 Lipsko, Polska
arcgaslipsko@tlen.pl
www.arcgas.pl
AXAN GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
Tel. +48 25 787 87 83
www.axan.pl
BARTER S.A.
ul. Legionowa 28
15-281 Białystok, Polska
Tel. +48 85 748 53 00 , fax +48 85 748 52 99
www.bartergaz.pl
Baza Paliw Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 325 46 40
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5
84-230 Rumia, Polska
Tel. +48 58 677 77 77 , fax +48 58 677 77 09
www.baltykgaz.pl
BC-LDS Sp. z o.o.
ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
Tel. +48 41 247 50 70 , fax +48 41 247 01 05
biuro@bclds.pl
www.bclds.pl
Beloil Polska Sp. z o.o.
ul. Dzielna 58
01-029 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 622 03 64 , fax +48 22 891 00 24
www.beloil-poland.pl
BIG DYSTRYBUCJA GAZU K. ŻARKOWSKI Spółka Jawna
ul. Dworcowa 14B
16-200 Dąbrowa Białostocka, Polska
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
BROEN POLAND Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 10
58-200 Dzierżoniów, Polska
Tel. +48 74 831 84 55
www.broen.com
CANDIA K. Jeleń Spółka Jawna
ul. Grunwaldzka 275A
43-603 Jaworzno, Polska
Tel. +48 32 615 50 10
biuro@candiagaz.pl
www.candiagaz.pl
CHEM-GAZ Sp. z o.o.
ul. Kabacki Dukt 4/102
02-798 Warszawa, Polska
Tel. +48 24 366 80 80 , fax +48 24 366 80 80
www.chemgaz.pl
CHEMET S.A.
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry, Polska
Tel. +48 32 393 33 00 , fax +48 32 393 33 01
www.chemet.com.pl
CHEMIKALS Sp. z o.o.
Siedlisko 8
14-500 Braniewo, Polska
Tel. +48 55 620 87 00
www.logisticterminalbraniewo.pl
DB Cargo BTT GmbH
Rheinstrasse 2a
55116 Mainz, Niemcy
DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle, Polska
DragonGaz Sp. z o.o.
ul. Kościelna 10
52-314 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 334 90 00 , fax +48 71 334 90 01
www.dragongaz.pl
EKO-GAS Mesjasz, Taranek, Płuciennik Sp. J.
Kaflarnia 97
98-331 Nowa Brzeźnica, Polska
Tel. +48 34 321 96 33
biuro@ekogas.com.pl
www.ekogas.com.pl
ELKOM-GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Przedmość, ul. Główna 7A
46-320 Praszka, Polska
Tel. +48 34 359 21 65 , fax +48 34 359 21 66
www.elkom-gaz.pl
Eurostal Poland Sp. z o.o.
ul. Wawelska 35/25
31-618 Kraków, Polska
Tel. +48 22 404 47 09
eurostalpoland@gmail.com
eurostalpoland.pl
F.H.U. MARGAZ Marek Wysocki
ul. Kościuszki 120
08-400 Garwolin, Polska
FHU EUROGAZ s.c. Roman Stawiak, Sławomir Wozignój
Łochyńsko 78
97-340 Rozprza, Polska
Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
ul. Metalowców 27
39-200 Dębica, Polska
Tel. +48 14 676 06 44 , fax +48 14 676 06 45
www.gtp.pl
Gaspetrol (Deutschland) GmbH
Stresemannstrasse 65
42781 Haan, Niemcy
Tel. +49 28 239 285 117
info@gaspetrol-deutschland.de
gaspetrol-deutschland.de
GASPOL S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 530 00 00 , fax +48 22 530 00 01
www.gaspol.pl
GazCologne Trading-Service GmbH
Rommersdorfer Str. 90
D-53604 Bad Honnef, Niemcy
Tel. +49 (0) 22 24 978-128
www.gazcologne.de
Gazeo s.c.
ul. Pogonowskiego 5/7
90-745 Łódź, Polska
Tel. +48 42 661 91 30 , fax +48 42 661 91 31
GEFCO Polska Sp. z o.o.
Pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 734 63 65
www.gefco.pl
Genver Ltd.
Annis Komninis str., 4 office 303
1060 Nicosia, Cypr
Tel. +357 22 76 61 05 , fax +357 22 76 61 25
www.genver.com
Geolog Oil & Gas Trading GmbH
Schwanefelder Strasse 1b
08393 Meerane, Niemcy
Tel. +49 341 2189310
geolog-gas.de
GLOB-TERMINAL Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia P.P. 4
15-111 Białystok, Polska
Tel. +48 85 653 91 85 , fax +48 85 676 05 50
www.glob-terminal.pl
GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
Tel. +48 62 735 84 08 , fax +48 62 735 84 09
gok.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
HOYER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice, Polska
Tel. +48 32 786 18 00
www.hoyer-group.com
HSL Polska Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 569 80 80
IREAST Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87
biuro@ireast.pl
www.ireast.pl
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa, Polska
Tel. (22) 243 25 00
kancelaria@kdcp.pl
www.kdcp.pl
Kea System Transport & Logistics Sp z o.o.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
keasystem@keasystem.pl
www.keasystem.pl
KPGiP Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Mościcka-Gieniusz
Pl. Kościuszki 15/6
16-100 Sokółka, Polska
KPGiP Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sokołowska
ul. Zielna 19B
15-339 Białystok, Polska
KRALUPOL a.s.
Jandova 10/3
190 00 Praha 9, Czechy
Tel. +42 0315 705 105 , fax +42 0315 705 405
www.kralupol.cz
Labsolution Sp. z o.o.
ul. Trocinowa 52
04-927 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 205 01 10
www.labsolution.pl
MAR-ROM Spółka Jawna Marian Janiszek i Wspólnicy
Dobrut 18b
26-505 Orońsko, Polska
Tel. +48 48 332 94 90 , fax +48 48 332 09 10
www.marrom.pl
MDS Gas Sp. z o.o.
ul. Miłosławska 1A
62-307 Borzykowo, Polska
Tel. +48 61 438 53 85 , fax +48 61 438 53 85
mdsgas.pl
Novatek Polska Sp. z o.o.
al. Pokoju 1
31-548 Kraków, Polska
Tel. +48 12 290 33 03 , fax +48 12 290 33 05
www.novatekpolska.pl
ONICO S.A.
ul. Flory 3/4
00-586 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 497 10 38 , fax +48 22 497 10 39
www.onico.pl
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Widełka 869
36-145 Widełka, Polska
Tel. +48 24 256 60 39
www.orlenpaliwa.com.pl
PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
ul. Górna 1
26-803 Promna, Polska
Tel. +48 48 615 09 33
www.dostawygazu.pl
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa, Polska
sprzedaz@pentacomp.pl
pentacomp.pl
Perfektgaz Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków, Polska
PETROENERGY Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 145A/19
02-776 Warszawa, Polska
Tel. +48 506 28 35 22
POLSKI GAZ S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 330 59 00 , fax +48 22 330 59 01
www.polskigaz.pl
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 329 14 00 , fax +48 68 329 14 30, +48 68 329 11 85
zielonagora.pgnig.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Grochowa 2A
15-423 Białystok, Polska
Tel. +48 85 742 20 11 , fax +48 85 742 41 65
www.gk.bialystok.pl
Rail Cargo Logistics - Poland Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 648 11 30 , fax +48 22 648 11 28
office.rcl.pl@railcargo.com
www.railcargologistics.pl
Rhinestone Trading LLC
Hammer and Sickle Plant 3, bldg. 2, BC Light Tower
111250 Moskwa, Rosja
SAMAT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Opolska 18
31-323 Kraków, Polska
Tel. +48 12 420 00 22
biuro@samat.pl
www.samat.pl
Saybolt Poland Sp. z o.o.
ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 46 41
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
SIA Circle K Business Centre
Duntes Str. 6
LV-1013 Ryga, Łotwa
Tel. +37 129 12 44 07
SOCAR LPG LLC
Nadpolnaya 226/1
18001 Czerkasy, Ukraina
www.socar.ua
Solumus Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65
www.solumus.pl
Solvachem Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. (71) 799 55 00
kontakt@solvachem.pl
www.solvachem.pl
TGAS INTER TECH GAS
ul. Gnieźnieńska 7
62-220 Niechanowo, Polska
Tel. +48 61 426 31 84
biuro@itgas.pl
www.itgas.pl
TRANSGAZ S.A.
 
21-512 Zalesie, Polska
Tel. +48 83 375 13 14 , fax +48 83 375 13 04
www.transgaz.pl
TSL Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 2a
20-484 Lublin, Polska
Tel. +48 81 744 26 20 , fax +48 81 744 26 20
www.tsl.info.pl
TYCZKA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle, Polska
Tel. +48 77 405 10 27 , fax +48 77 488 64 90
www.tyczka.pl
UGI France
Place Victor Hugo 4
92901 Paris, Francja
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
VTG Rail Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Gwiaździsta 7b/8
01-651 Warszawa, Polska
WEL International Trading DMCC
Silver Tower, Lake Almas East, Plot 872
643718 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
WORLD-WIDE-TRANS Popek Mariusz
ul. Narcyzowa 19
22-100 Chełm, Polska
Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o.
ul. Jachowicza 1
35-311 Rzeszów, Polska
Tel. +48 17 854 40 38
www.greengas.pl
Łukasz Pietrzak
ul. Dębicka 11/24
01-461 Warszawa, Polska

Galeria

headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne