XIV Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

XIV Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

oraz X Konferencja Krajowej Izby Biopaliw

22-23 września 2021 r.
Novotel City West Kraków

Relacja ze spotkania

Ponad 180 osób uczestniczyło w konferencji „Polski Rynek Biopaliw 2021”. W tym roku rozmowy skupiały się na coraz ambitniejszych wyzwaniach, wynikających z międzynarodowej polityki klimatycznej. Przede wszystkim analizowano skutki płynące dla firm paliwowych – na których spoczywa ciężar bezpośredniej realizacji zadań – i perspektywy dla wytwórców odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Konferencja była organizowana wspólnie przez firmę Information Market, w ramach „XIV Spotkania Branży Paliwowej Polski Rynek Biopaliw” oraz Krajową Izbę Biopaliw, jako „X Konferencja Krajowej Izby Biopaliw”. 

sbp21bio bankietSpotkanie Branżowe rozpoczęło się w środę, 22 września, tradycyjnym uroczystym bankietem powitalnym. Swych zasłużonych partnerów i współpracowników Krajowa Izba Biopaliw uhonorowała okolicznościowymi statuetkami. Bankiet jak zawsze posłużył uczestnikom do nawiązania nowych i podtrzymywania już posiadanych kontaktów handlowych. Lata 2020-21, ze względu na trwającą pandemię COVID19, dla wielu firm oznaczały znaczące ograniczenie w możliwościach bezpośrednich spotkań z kontrahentami, więc tym bardziej taka okazja przyjęta została z zadowoleniem.

sbp21bio KotalaW czwartek 23 września prezesi zarządów Information Market i KIB, Robert Bukowski oraz Zygmunt Gzyra, uroczyście rozpoczęli konferencję, witając uczestników i krótko prezentując zaplanowaną agendę wydarzenia. Potem na mównicę wchodzili poszczególni eksperci, występujący tego dnia. Wojciech Kotala i Adrian Biały z kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe omówili najważniejsze aspekty, wiążące się aktualnie z kwestiami obrotu biokomponentami i realizacją celów OZE w transporcie. Skupili się szczególnie na dwóch kwestiach: braku możliwości rozliczania przez firmy zobowiązane do wykonania Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) ilości użytych biokomponentów przed zmieszaniem z paliwem, a nie na podstawie świadectw jakościowych końcowego produktu; oraz na wątpliwościach towarzyszących zasadom wykonania Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) za 2021, wobec wielomiesięcznego oczekiwania branży paliwowej na wydanie przez ustawodawcę konkretnych przepisów w tym zakresie. 

sbp21bio RogowskaDelfina Rogowska z Instytutu Nafty i Gazu - PIB, prowadzącego system certyfikacji KZR-INiG szeroko omówiła nowe wymogi związane z certyfikacją pod kątem spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju, płynące z unijnej dyrektywy w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii (tzw. RED II). Ekspertka wyjaśniła też na jakim etapie są prace nad wdrożeniem poszczególnych wymaganych elementów i jak powinny postępować zarówno jednostki certyfikujące, jak i uczestnicy systemów - posiadacze certyfikatów. Wspomniała też o tworzonej europejskiej bazie danych certyfikacji, której celem jest zapobieżenie nadużyciom przy raportowaniu spełniania celów OZE w transporcie.

sbp21bio KrzakMateusz Krzak z ORLEN Południe opowiedział o prowadzonych przez tę spółkę licznych pracach, mających zdywersyfikować prowadzoną działalność i zapewnić firmie obecność w kilku segmentach rynku OZE w transporcie. Orlen Południe nie tylko rozwija swoje zdolności produkcyjne w zakresie estrów (np. poprzez wytwarzanie podwójnie zaliczanych do NCW estrów ze zużytego oleju posmażalniczego), ale i chce wytwarzać wodór tzw. „zielony” do wykorzystania jako paliwo pojazdów, produkować bioetanol II generacji, czy też dalej optymalizować prowadzoną produkcję poprzez produkowanie z gliceryny i dostarczanie na rynki glikolu propylenowego.

sbp21bio NoyonXavier Noyon, reprezentujący European Biodiesel Board, prezentował główne założenia propozycji Komisji Europejskiej „Fit for 55” (plan zmian legislacyjnych, mających przeciwdziałać zmianom klimatu). Podkreślał on, że założenia pakietu będą oznaczać daleko idące zmiany na rynku paliwowym, a co za tym idzie także dla sektora wytwórców instrumentów realizacji celów klimatycznych. Wymagania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla państw członkowskich miałyby być podniesione, Komisja wskazuje też konkretne, niekiedy kontrowersyjne, narzędzia realizacji celów - np. uderzające w segment samochodowy. W opinii Noyona Komisja w swoich pracach powinna zwrócić baczniejszą uwagę na szanse jakie niesie stosowanie estrów i biodiesla i nie skupiać się tylko na technologiach alternatywnych.

sbp21bio LechowiczReprezentujący PERN Michał Lechowicz opowiedział słuchaczom o działaniach tego wiodącego operatora logistycznego w zakresie oferowania możliwości dodawania biokomponentów do benzyn. Wypowiedział się też w kwestii postrzegania przez PERN ewentualnego wdrożenia benzyny E10 w Polsce, zastępującej obecnie stosowaną E5. Zaznaczył też, że w szerszym kontekście realizowania NCW (również jeśli chodzi o dodawanie estrów do oleju napędowego) PERN przygotował nową ofertę dla swych klientów, polegającą na usługowym wsparciu w wykonywaniu NCW, poprzez rozpoczęcie przez PERN obrotu biokomponentami i uzyskanie certyfikatu zgodności z KZR.

Zagadnieniu wprowadzenia E10 wprost poświęcone było wystąpienie Jana Lubowicza z INiG - PIB. Przedstawił on wyniki specjalnej analizy, jaką Instytut przeprowadził by ustalić i zaproponować optymalny model wdrożenia takiej benzyny w Polsce. INiG zaproponował zarówno tak istotne parametry jak zawartość czystego etanolu i innych nośników etanolu w paliwie, jak i harmonogram wdrożenia czy też sposoby zarządzenia ryzykami np. logistycznymi.

sbp21bio DesplechinOstatni panel poświęcony był na ekspercką dyskusję o strategii realizacji celów OZE w transporcie w kontekście wspominanych już coraz ambitniejszych celów stawianych przez Unię Europejską w tym zakresie. Emmanuel Desplechin z ePURE przypomniał w prezentacji wprowadzającej do dyskusji raz jeszcze nowe propozycje Komisji Europejskiej. On również, podobnie jak wcześniej Xavier Noyon, podkreślał że nad pakietem warto dyskutować by znaleźć optymalne rozwiązania. Odnosił się m.in. do zagadnienia planowanych zmian w opodatkowaniu poszczególnych nośników energii.

sbp21bio GzyraW toku dalszej dyskusji Zygmunt Gzyra z KIB zaznaczył w swoim wystąpieniu, że w rozpoczętej dekadzie na rynku będzie miejsce i dla biokomponentów już stosowanych, dobrze znanych, i dla biokomponentów wyższych generacji. Michał Lechowicz, nawiązując do swojej wcześniejszej prezentacji, zaznaczył że PERN jest gotowy do wspierania klientów w ich potrzebach, jednak muszą oni też wychodzić z konkretnymi postulatami np. co do obsługi obrotu poszczególnymi produktami. Robert Brzozowski z firmy Unimot wyjaśnił słuchaczom praktyczne aspekty działalności firmy zajmującej się m.in. przywozem paliw do Polski w kontekście realizacji NCW i NCR. Zaznaczył, że niektóre wiążące się z tym kwestie (np. znaczący wzrost cen estrów w 2021 r.) są konkretnymi utrudnieniami dla podmiotów zobowiązanych. Wyraził też nadzieję, że stawiane przed firmami cele będą komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwoli lepiej przygotować się do ich realizacji. Leszek Wiwała z POPiHN również komentował szeroko kierunki polityki Unii Europejskiej, wyrażając nadzieję że hasło walki ze zmianami klimatycznymi nie będzie oznaczało wprowadzania rozwiązań niepotrzebnie skomplikowanych we wdrażaniu i rezygnujących z możliwości, którymi już dysponujemy lub które mogłyby być łatwo dostępne.

Wszystkim wystąpieniom towarzyszyły pytania i komentarze, także ze strony uczestników korzystających z dostępu on-line do transmisji konferencji. Słuchacze zakończyli wydarzenie z bogatym zasobem informacji, istotnych w kontekście planowania i perspektyw działalności na nadchodzące lata.


sponsor
Logo 0
sponsor
Logo 1
sponsor
Logo 2
sponsor
Logo 3

patronat honorowy
Logo 4
patronat honorowy
Logo 5
patronat honorowy
Logo 6
organizator
Logo 7
współorganizator konferencji
Logo 8

©2001-2024 Information Market S.A. · Polityka prywatności · Zastrzeżenia prawne

Organizator
Logo Information Market S.A.