X Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

5-6 kwietnia 2017 r.

Centrum Kongresowe Warszawianka w Jachrance

IMG 2368Spotkanie rozpoczęło się od panelu prawno-podatkowego, który w tym roku szczególnie interesował uczestników wydarzenia. Pierwsze wystąpienie dotyczyło założeń ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Tomasz Pańczyszyn z Ministerstwa Energii wymienił i omówił trzy główne obszary, które analizowana ustawa objęła swoim zakresem. Wskazał m.in. na zapis o ustaleniu poziomu NCW na lata 2017-2020 oraz określenie nowych zasad, które mają obowiązywać podczas ustalania poziomów NCW do roku 2020. Podkreślił także znaczenie wdrożenia dyrektywy 2015/1513 w zakresie poziomu ograniczenia emisyjności biokomponentów zaliczanych na poczet realizacji NCW. Ważną kwestią wspominaną przez eksperta były również zmiany w karach, które dostosowały przepisy karne do nowych obowiązków - w tym zmiany w wysokości kar za brak realizacji NCW. Pańczyszyn nie pominął także zmiana jeśli chodzi o monitorowanie procesu realizacji NCW.

IMG 2404Jako druga wystąpiła Beata Hudziak, doradca podatkowy z firmy 8Tax Doradztwo Podatkowe, która na konkretnych przykładach z doświadczeń przedstawicieli rynku omówiła gorące tematy podatkowe - w tym mechanizm solidarnej odpowiedzialności, który w „branży olejowej” działa od początku tego roku. Pani Hudziak w swoim wystąpieniu omówiła jak z punktu widzenia organów skarbowych przedstawia się sposób postępowania i egzekwowania instytucji solidarnej odpowiedzialności wśród przedsiębiorców. Ekspertka wskazała, że na podstawie postępowań skarbowych można stwierdzić, że niestety wciąż brakuje ogólnych standardów w zakresie dochowania należytej staranności, co znacznie utrudnia obronę firmom podczas postępowań. Beata Hudziak uświadamiała uczestników konferencji, że w przypadku prowadzenia postępowań przez organy podatkowe, praktyka jasno pokazuje, że to podatnik musi udowodnić, iż zarzuty urzędnika są niezasadne. Ekspertka zwróciła również uwagę na problemy w odzyskiwaniu kaucji gwarancyjnej, z którymi często spotkają się przedstawiciele branży.

IMG 2517Drugi panel poświęcony był z kolei równie ważnemu tematowi, którym interesuje się cały biznes paliwowy - pakietowi przewozowemu. O nowej ustawie wypowiedział się Jacek Arciszewski z firmy FOKS Consulting. Ekspert zaznaczył już na samym początku, że ustawa, która jest przedmiotem rozważań w stosunku do pierwotnego projektu jest na dużo wyższym poziomie, ale nadal daleko jej do aktu prawnego, który spełniałby oczekiwania branży. Omówił we wstępie zakres przedmiotowy ustawy - rodzaj wyrobów wrażliwych i zasady odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych z przewozem tych towarów. Ekspert zaznaczył, że kary wprowadzone przez ustawodawcę w sytuacji naruszeń są wysokie - i zaczynają się często od 20 tys. złotych. Pan Arciszewski wymienił wyroby objęte pakietem przewozowym i zaznaczył, że katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym i z czasem może rozszerzać się na wyroby, które nie są wyrobami akcyzowymi. Prelegent wskazał także jeden z mankamentów ustawy - mianowicie stosowanie podwójnej klasyfikacji tych wyrobów. Ekspert podkreślił, że katalog dotyczy wyrobów akcyzowych - alkoholu, alkoholu etylowego, alkoholu etylowego skażonego, dużej grupy wyrobów energetycznych - w tym także paliw. Monitoringiem objęte zostały także paliwa z udziałem biokomponentów, jak również czysty biodiesel, a zgodnie z przygotowanym rozporządzeniem system ma objąć też oleje roślinne.

IMG 2541Jako kolejny wystąpił ze swoją prezentacją Marcin Niemczyk z firmy Solumus, który z perspektywy podmiotu, który zajmuje się obrotem paliwami omówił jak wygląda w praktyce kwestia realizacji NCW i jak przekłada się to na funkcjonowanie tych firm na rynku. Zaznaczył, że NCW w Polsce zawsze znajdowało się na najwyższym poziomie, a wyprzedza nas jedynie Francja. Średnia unijna jest zdecydowanie niższa. Prelegent już na początku podzielił się smutnym wnioskiem, że brakuje wsparcia jeśli chodzi o realizację NCW. W odróżnieniu od dużych - narodowych podmiotów, które dobrze sobie radzą w tym obszarze, mniejsze, niezależne firmy zostały pozostawione bez wsparcie, pojawiają się za to kolejne obowiązki. Nowym problemem, który pojawił się stosunkowo niedawno - jak powiedział prelegent - jest związany wprost z kwestią poświadczeń i redukcją CO2, która w tym roku ma wynieść minimum 35 proc., podczas gdy cała Europa ma ustalony poziom 50 proc., a oczekiwania klientów są na poziomie 80-90 proc. Ekspert podkreślił, że tego właśnie rodzaju estry mają przyszłość. Wskazał, że branża boryka się również z problemem dotyczącym sposobu realizacji NCW - mianowicie każdy kto realizuje NCW jest zobowiązany do jego realizacji za pomocą 50 proc. biopaliw. Zaznaczył - z czysto praktycznego punktu widzenia - poszczególne problemy, które związane są z wymogiem blendingu. m.in. blendowanie w styczniu czy grudniu jest dość kłopotliwe dla firm z uwagi na niskie temperatury, co wymusza na producentach wcześniejsze podjęcie działań. Prelegent zaznaczył również, że trudności dotyczą także znalezienia dostawców infrastruktury logistycznej czy magazynowej, pojemności są niewystarczające, podobnie jak możliwości blendowania.

IMG 2572Trzeci panel dyskusyjny rozpoczął się od wystąpienia Adama Stępnia, który przybliżył uczestnikom konferencji perspektywy dla polskiego rynku biopaliw. Przedstawiciel Krajowej Izby Biopaliw omówił we wprowadzeniu nowe założenia unijnej polityki w odniesieniu do biopaliw, które mają zostać wprowadzone do 2030 roku. Wspomniał m.in. planowanych poziomach redukcji emisji gazów cieplarnianych, kluczowych założeniach dyrektywy RED II w odniesieniu do transportu i postulatach europejskiego sektora biopaliw. Ekspert podkreślił, że mamy do czynienia ze zjawiskiem demonizacji branży biopaliw w Europie, a jej przyszłość zależy nie tylko od polityki energetycznej, ale również handlowej UE.

ORLEN14Wprowadzenie Adama Stępnia uzupełniły tematycznie wypowiedzi Dawida Bernego i Magdaleny Kołodziej z firmy Orlen Południe. Przedstawiciele zaprezentowali potencjały produkcyjne jakie oferuje koncern. Omówili zwłaszcza zaawansowane biopaliwa oraz dostępne technologie nowej generacji do ich otrzymywania. Do najważniejszych technologii Dawid Berny zaliczył przede wszystkim fermentacje w przypadku etanolu, uwodornienie metanolu i węglowodorów z gazu zsyntetyzowanego. Z kolei Magdalena Kołodziej wyjasniła słuchaczom technologie do produkcji biopaliw, które również bywają zróżnicowane pod względem stopnia zaawansowania. Ekspertka podkreśliła, że obecnie dostępnych jest kilkanaście instalacji technologicznych, które pozwalają wyprodukować biopaliwa zaawansowane. Jako jedne z bardziej skomercjalizowanych technologii ekspertka wymieniła m.in. produkcję bioetanolu z surowca lignocelulozowego, w których wykorzystuje się odpady rolnicze, procesy uwodornienia olejów czy proces zgazowania.

Ostatnia część konferencji poświęcona była przyszłości branży po roku 2020 r. Zaproszeni prelegenci analizowali zwłaszcza propozycje przedstawione przez Komisję Europejską w ramach tzw. „pakietu zimowego”. Udział w dyskusji wzięli: Andrzej Kaźmierski z Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Dawid Berny ze spółki Orlen Południe, Robert Gmyrek z firmy BZK Group i Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw, oraz reprezentujący w Polsce unijną federację Transport & Environment Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich.
Debata gości objęła swoim zakresem m.in. kwestie zasadności wykorzystywania do biopaliw surowców z upraw rolniczych, perspektywę rynku, który stopniowo odchodzi od biopaliw I generacji i przestawia się na wyższe generacje, a także ewentualne koszty tych zmian.

Panorama3

Prelegenci

Beata Hudziak

8Tax Doradztwo Podatkowe

Jacek Arciszewski

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Adam Stępień

Dyrektor Generalny KIB

Relacja wideo

Logo Spotkania Paliwowe
Organizator

Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96