Open navigation
 • 1Y1A5006.jpg
 • 1Y1A5199.jpg
 • 1Y1A5217.jpg
 • 1Y1A5034.jpg
 • 1Y1A5035.jpg
 • 1Y1A5157.jpg
 • 1Y1A5065.jpg
 • 1Y1A5145.jpg
 • 1Y1A5095.jpg
 • 1Y1A5122.jpg

V Spotkanie Branży Petrochemicznej

Polski Rynek Paliw

11 czerwca 2015 r.

1Y1A5063

Towarzyszącą Targom konferencję - Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw zdominowały tematy prawne i podatkowe. Prezentacje i dyskusja obejmowały tematy walki z szarą strefą w handlu paliwami. Zaproszeni prelegenci z kancelarii prawnych i podatkowych wraz ze słuchaczami konferencji zastanawiali się czy uczestnikom rynku paliw grozi efekt przypadkowych ofiar. Drugi panel miał charakter debaty rynkowej - prelegenci zaprezentowali dane o produkcji ropy na świecie oraz zwiększającym się udziale rosyjskiego diesla w Europie oraz konsekwencjach tego stanu rzeczy na krajowy obrót tym ważnym dla rozwoju gospodarki paliwem. Wystąpienia ekspertów spotkały się z żywą reakcją ze strony uczestników konferencji, którzy chętnie i licznie zadawali pytania.

1Y1A5066Pierwszy panel w całości był poświęcony tematom prawnym i podatkowym i swoim wystąpieniem rozpoczął go mecenas Tomasz Dobrzyński, który - po przedstawieniu zakresu działań kancelarii CWW- skupił się na omówieniu zasad, które wprowadziła instytucja nowej koncesji OPZ na gruncie prawa energetycznego i różnic wobec przepisów obowiązujących w 2014 r.

Mecenas Dobrzyński rekomendował słuchaczom, żeby w swojej codziennej pracy nie bazowali na ustnych zapewnieniach swoich kontrahentów, a żądali okazania koncesji, aktualnego zaświadczenia z CEIDG, odpisu aktualnego lub pełnego KRS czy choćby pisemnego oświadczenia. Ponieważ wśród zebranych na sali byli także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, Dobrzyński szczególnie w ich przypadku zauważył, że choć forma prowadzenia biznesu nie zwalnia z ubiegania się i posiadania koncesji, to jednak tacy przedsiębiorcy są nieco łagodniej traktowani podczas ew. wymierzania ew. kary. Mecenas podkreślił, że przypadki kar za nieprzestrzeganie zakazu kooperowania z podmiotami bez wymaganej koncesji stanowią drugą, co do liczebności - po karach za naruszanie wymagań jakościowych - grupę kar pieniężnych dla koncesjonariuszy paliwowych, których zakres jest określony w ustawie - od 200 tys. zł do 1 mln zł, w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 56 ust. 12a PE). W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych URE może nałożyć karę ograniczenia wolności w wymiarze 1 miesiąca albo grzywny od 20 do 5.000 złotych (art. 601 k.w.), a orzeka o niej sąd na postawie przepisów Kodeksu wykroczeń. Mecenas Dobrzyński zwrócił uwagę na fakt, że sądy często przychylnie reagują na wyjaśniania przedsiębiorców i czasem odstępują od wymierzenia kary, na co włączyła się Beata Hudziak z kancelarii podatkowej 8Tax i powiedziała, że w przypadku postepowań podatkowych jest w przewadze odwrotna sytuacja.

1Y1A5094Beata Hudziak swoją część prezentacji rozpoczęła od wyjaśnienia celów mechanizmu unikania zapłaty podatku VAT należnego, wyłudzania nienależnego zwrotu VAT naliczonego a także unikania realizacji innych obowiązków publiczno - prawnych w zakresie podatku akcyzowego, obowiązku gromadzenia zapasów obowiązkowych, czy też realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.
Doradca z firmy 8Tax wyraźnie wskazała obecnym podczas swojego wystąpienia na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę, by zachować należytej staranności, by móc się posiadaniem odpowiedniej dokumentacji – procedur działania i weryfikacji kontrahentów. Hudziak podkreśliła, że problem nie leży w przepisach, ale w organach podatkowych, które wydają orzeczenia w sprawach podatników.  Zdaniem ekspertki barierą w często kwestia w mentalności urzędników, którzy chcą wyjaśnić problem, a raczej są oni nastawieni na poszukiwania i znalezienie pieniędzy (podatków). Hudziak na pytanie postawione w temacie panelu „czy grozi nam efekt przypadkowych ofiar” – powiedziała, że problem już istnieje. Zdaniem Hudziak jednym z możliwych rozwiazań, jakie organy państwa mogłyby przedsięwziąć,  jest połowiczny VAT, który miałby polegać na tym, aby kupujący odprowadzał połowę należnego VATu do Państwa, a połowę płacił swojemu kontrahentowi.

1Y1A5104Magdalena Mucha, doradczyni także 8Tax uzupełniająco omówiła kwestie solidarnej odpowiedzialności i wyraźnie wskazała, to same kaucje to swego rodzaju iluzja bezpieczeństwa, bowiem sam fakt, iż dana firma figuruje na liście ministerialnej nie daje gwarancji, iż jest to rzetelny kontrahent.

Na zakończenie panelu w czasie pytań i odpowiedzi wywiązała się żywa dyskusja pomiędzy uczestnikami konferencji, a ekspertami.

Początek drugiego panelu konferencji Polski Rynek Paliw, który zatytułowano „Biznes i Rynek” początkowo jednak kontynuował wątki prawne i podatkowe. Rozpoczął go Paweł Buda, reprezentujący kancelarię Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe i uzupełniająco odpowiedział na postawione jeszcze w pierwszym panelu pytanie: dlaczego nie ma odwrotnego VATu na paliwach, podobnie jak w przypadku elektroniki, jako powód takiego stanu rzeczy wskazał formalne i materialne powody np. interesy koncernów paliwowych, które w obecnych warunkach podatkowych mogą nieco dłużej obracać gotówką (wpływami z VATU-u), nim przeleją ją na konto urzędów podatkowych.  Mecenas Buda w trakcie swojej prezentacji omówił planowane przez Komisję Europejska metody walki z nadużyciami w VAT zostały zawarte w dokumencie pt. „GREEN PAPER ON THE FUTURE OF VAT TOWARDS A SIMPLER, MORE ROBUST AND EFFICIENT VAT SYSTEM”.  

1Y1A5257Prawnik jako jedno z możliwych rozwiązań omówił metodę split payment czyli „podział” kwoty uzyskanej ze sprzedaży towaru/usługi przez nabywcę na: kwotę netto wpłacaną na rachunek dostawcy oraz kwotę VAT wpłacaną prosto do urzędu skarbowego. Innym rozwiązaniem byłoby zobowiązanie podatników do przesyłania na bieżąco wystawianych faktur VAT do centralnej bazy monitorowania podatku VAT lub też ewidencję danych transakcji (m.in. dokumentów, księgowań, płatności). Jako najciekawsze rozwiązanie wskazał, zaproponowane przez KE,  wprowadzenie instytucji certyfikowanego, czyli rzetelnego podatnika, który wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań. Status certyfikowanego podatnika można by uzyskać po weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych przez krajowe organy podatkowe w oparciu o kryteria określone przez prawo krajowe.  Zaletą tego rozwiązania byłoby zwiększenie zaufania między podatnikami a organami administracji oraz brak dodatkowych kosztów dla podatników. Rozwiązanie ma jednak wady, sam status certyfikowanego podatnika zaledwie wąskiej grupy podatników, którzy już teraz wywiązują się z obowiązków podatkowych w sposób prawidłowy. Powyższe rozwiązania pozostają nadal w fazie planów – i nie brak podjęcia konkretnych prac legislacyjnych przez KE. Niektóre kraje, jak choćby Czechy, zdecydowały się już na wprowadzenie niektórych z proponowanych przez Unię Europejską rozwiązań.

1Y1A5226Następnie Szymon Araszkiewicz zapowiedział wystąpienie kolejnego eksperta, Adama Sikorskiego, który przyjechał do Wrocławia z bardzo ciekawą prezentacją „Rosyjski diesel – nowa siła w Europie?”. Wystąpienie eksperta w sposób wyczerpujący przedstawił wątek nowej siły w Europie, jaką jest olej napędowy, pochodzenia rosyjskiego. Jak powiedział Sikorski Rosyjskie Ministerstwo Energetyki prognozuje, że do 2020 r. wielkość wydobycia ropy naftowej w Rosji wyniesie ok. 505-510 mln ton rocznie, czyli w najbliższych 5 latach nadwyżka diesla w Rosji zwiększy się z 20 do 31 mln ton. Oznacza to, że podaż będzie rosła, ale nie już takim tempie jak dotychczas. W tej chwili jednak należy się liczyć, że rosyjskie rafinerie będą miały nadwyżki paliw – szczególnie w przypadku lekkich frakcji oleju czyli diesla i lekkiego oleju opałowego, dla których naturalnym rynkiem zbytu będzie m.in. nasz kraj, choć najwięcej rosyjskiego produktów naftowych odbierają Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja. Choć fizycznie polscy importerzy nie wprowadzają bezpośrednio rosyjskiego towaru (ze względu na ograniczenia naszych portów morskich), jednak diesel z Federacji rosyjskiej trafia do naszego kraju za pośrednictwem importu z Niemiec. Sikorski, analizując dane,  podkreślił, że oficjalny spadek konsumpcji  paliw w 2012 r. nie był realnym, fizycznym spadkiem, a był jedynie efektem przeniesienia się wielu przedsiębiorców do szarej strefy.

Wystąpienia ekspertów drugiego panelu konferencji zakończył redaktor naczelny portalu e-petrol.pl, Grzegorz Maziak omówił w ostatniej prezentacji perspektywy, jakie stoją przed polskim rynkiem paliwowym w kontekście zmian cen na rynku surowcowym – ropy naftowej. Grzegorz Maziak przedstawił dane mówiące o tym, że przed nami kilka lat z ceną ropy zdecydowanie poniżej 100 dolarów – dokładniej, prognoza dla ropy Brent na lata 2016-2019 to przedział 60-65 dolarów. Analityk e-petrol.pl podkreślił, że głównym zagrożeniem dla scenariusza niskich cen poważna destabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Konferencję krótkim podsumowaniem zakończył Szymon Araszkiewicz, który podziękował ekspertom i uczestnikom za udział w wydarzeniu oraz zaprosił na kolejne wydarzenia organizowane dla szeroko pojętej branży paliwowej.

Spotkania Branży Paliwowej są organizowane przez Information Market cyklicznie od roku 2004. Co roku w kwietniu odbywa się Debata – Polski Rynek Biopaliw, w czerwcu ma miejsce konferencja Polski Rynek Paliw, natomiast w październiku na spotkaniu branżowym spotyka się branża LPG.

Program Spotkania

 

Środa, 10 czerwca 2015 r.

10:00-18:00 Identyfikatory zbliżeniowe dla uczestników konferencji wydawane będą w dniach 10-11 czerwca 2015 r. w Biurze Organizacji Targów przy wejściu głównym do Hali Stulecia.
20:00-2:00 Uroczysty bankiet VIP dla uczestników Spotkania oraz Wystawców Międzynarodowych Targów Paliwowych - Stacja i Biznes Przyszłości.
Hotel Mercure Wrocław Centrum.

Czwartek, 11 czerwca 2015 r.

11:00-12:00 Rejestracja uczestników konferencji.
Biuro Organizacji Targów.
12:00-12:10 Powitanie gości oraz oficjalne rozpoczęcie konferencji.
Sala Cesarska - I piętro.
12:10-14:30

Panel I: Prawo i podatki

"Walka z szarą strefą w handlu paliwami - czy grozi efekt przypadkowych ofiar?"

Do udziału w dyskusji zapraszamy:

 • przedstawiciela Ministerstwa Finansów RP,
 • doradców podatkowych i prawników obsługujących branżę paliwową,
 • reprezentantów branży paliwowej i analityków rynku.

Podczas panelu zaproszeni eksperci i uczestnicy konferencji zastanowią się wspólnie nad tym, jakie rozwiązania prawnopodatkowe najlepiej pogodziłyby z jednej strony interes uczestników rynku (przejrzystość regulacji, wspieranie przedsiębiorców), z drugiej zaś – interes Państwa Polskiego (ochrona uczciwej konkurencji, zapobieganie nadużyciom, ale i realizacja wpływów budżetowych).

Wychodząc naprzeciw prowadzonym wciąż w branży rozmowom, w trakcie panelu poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

 • „solidarna odpowiedzialność” na gruncie przepisów o podatku VAT – rzeczywista skuteczność tego instrumentu,
 • iluzoryczność bezpieczeństwa kupujących paliwa pomimo opłacenia przez dostawcę kaucji gwarancyjnej – inne potencjalne konsekwencje dla przedsiębiorców paliwowych – ocena stanu rzeczy,
 • przyznawanie przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji na obrót paliwami z zagranicą (OPZ) – osobliwości procesu koncesjonowania,
 • handel z firmami posiadającymi niewłaściwe koncesje - zagrożenia, skutki,
 • działalność służb i urzędów państwowych w zakresie walki z „szarą strefą” na rynku paliw – próba komentarza,
 • bieżące orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych związanych z handlem paliwami,
 • jakie inne przepisy prawne obowiązujące w Polsce dają możliwość przeciwdziałania nadużyciom w handlu paliwami?
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - opodatkowanie strat olejów smarowych, olejów opałowych i innych, co dalej z oświadczeniami i zestawieniami, wpływ zmian na aktualnie toczące się postępowania.

Udział w panelu potwierdzili:
Tomasz Dobrzyński, Radca Prawny - CWW Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.
Maciej Domagała, Radca Prawny - CWW Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.
Beata Hudziak, Prezes Zarządu, Doradca Podatkowy - 8Tax Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.
Magdalena Mucha, Doradca Podatkowy - 8Tax Doradztwo Podatkowe sp z o.o.

14:30-15:30 Przerwa na lunch.
15:30-17:00

Panel II: Biznes i rynek

Prezentacje i wystąpienia:

Rosyjski diesel – nowa siła w Europie?
Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej - Unimot S.A.

Walka z oszustwami VAT – perspektywa zmian systemowych na gruncie prawa UE
Wojciech Kotala, Partner -  Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe
Paweł Buda, Doradca Podatkowy - Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Ropa po 100 dolarów? Prognozy dla rynku naftowego
Grzegorz Maziak, Redaktor Naczelny e-petrol.pl - Information Market S.A.

ok 17:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Relacja wideo

Lista uczestników

8ep Trans Sp. z o.o.
Plac Sienkiewicza 4/8
87-500 Rypin, Polska
8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań, Polska
Tel. +48 61 850 81 77 , fax +48 61 624 20 89
www.8tax.pl
Altero Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 281/721
53-234 Wrocław, Polska
Tel. -
alteropetrol.pl
Bibby Financial Services Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 54 56 123
www.bibbyfinancialservices.pl
BIG-MAX Piotr Raczkowski
ul. J. Wybickiego 1
83-423 Wielki Klincz, Polska
Tel. +48 58 686 15 32 , fax +48 58 686 15 32
big-max.pl
BM Reflex sp. z o.o. sp. k.
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź, Polska
Tel. +48 42 635 11 00 , fax +48 42 635 11 01
www.reflex.com.pl
Business Consulting Group Sp. z o.o.
ul Opolska 11-19
52-010 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 337 27 50
www.bcg.net.pl
Cornus System Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 57A
53-601 Wrocław, Polska
DELTA-GAS GROUP Sp. z o.o.
Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
Tel. +48 23 661 15 46 wew. 26 , fax +48 22 533 50 14
www.deltagas.pl
FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.J.
ul. Pstrowskiego 28
10-602 Olsztyn, Polska
Tel. +48 89 533 56 06 , fax +48 89 533 34 80
www.falco.pl
Fidelity Energy Resources
40 Tooting High Str. Tooting Broadway
SW17 0RG London, Anglia
Tel. +44 20 3808 1318
GALEC Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 156
02-231 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 205 91 91 , fax +48 22 205 91 90
www.e-leclerc.pl
GAZ PETROL Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie, Polska
www.petrol.pl
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
Grzegorz Ruszała, Norbert Neuhoff Petro Trade - Polska S.C.
ul. Akacjowa 4
55-040 Bielany Wrocławskie, Polska
HUZAR PSP S.A.
ul. Otolińska 21/606
09-407 Płock, Polska
www.huzar.eu
Investking Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa, Polska
IWMAR Marek Wąsowski
ul. Mazowiecka 23
09-442 Rogozino, Polska
Tel. +48 24 263 79 65 , fax +48 24 263 79 65 wew. 27
www.iwmar.com.pl
J.S. HAMILTON POLAND S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
Kares Świętochowscy Spółka Jawna
ul. Gajowa 14
07-100 Węgrów, Polska
Tel. +48 25 792 02 14 , fax +48 25 792 02 13
www.KARES-KARMA.PL
LogIn Trans OÜ
Hobusepea 2
10133 Tallinn, Estonia
logintrans.ee
Mobilna Stacja Paliw Wojciech Olszowiec
ul. Syrokomli 5
60-681 Poznań, Polska
mobilnastacja.pl
OLMA Sp.J. Elżbieta Mastalerz Marek Mastalerz Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja
ul. M. Skłodowskiej 32
33-300 Nowy Sącz, Polska
Tel. +48 18 441 24 54 , fax +48 18 414 44 34
www.olma.com.pl
organicSplendor sp. z o.o. sp.k.
ul. Sadowa 18 Jasin
62-020 Swarzędz, Polska
www.emerginc.pl
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
Peryskop Sp. z o.o.
ul. Janiny Omańkowskiej 58
60-465 Poznań, Polska
Tel. +48 61 829 99 00 , fax +48 61 822 61 07
www.peryskop.net.pl
PETRODOM Venna Spółka z o.o. sp.k.
ul. Sidorska 61
21-500 Biała Podlaska, Polska
Tel. +48 83 344 44 07 , fax +48 83 342 65 38
www.petrodom.pl
PETRO-INVEST plus S.A.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań, Polska
Tel. +48 61 646 95 06 , fax +48 61 624 37 29
www.petroinvestplus.pl
Petronix Sp. z o.o.
ul. Elektoralna 13 lok. 107
00-137 Warszawa, Polska
P.H.U. INTANK Marek Zdrojewski
ul. Hiacyntowa 23
87-100 Toruń, Polska
Tel. +48 56 675 72 09 , fax +48 56 654 58 12
www.intank.pl
P.H.U. VOIGT Mariusz Voigt
ul. Sadowa 5
83-407 Łubiana, Polska
Tel. +48 58 685 15 54 , fax +48 58 685 15 54
www.voigt-logistyka.pl
PIOTRANS Piotr Frończuk
ul. Warszawska 94
21-580 Wisznice, Polska
www.piotrans.pl
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
ul. Rejtana 17 lok. 36
02-516 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 848 45 90 , fax +48 22 848 36 05
www.popihn.pl
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO-TRUCK Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 18
54-613 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 354 52 23 , fax +48 71 793 32 55
www.auto-truck.eu
P-Trade Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 5/17
00-675 Warszawa, Polska
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
SIA Q7 Oil
Plavu 17
LV 34-01 Liepaja, Łotwa
TASK PETROLEUM Sp. z o.o.
ul. Bednarska 25a/9
00-321 Warszawa, Polska
www.taskpetroleum.com
TCB CONSULTING Mariusz Kordecki
ul. Jana Długosza 24C/3
60-557 Poznań, Polska
TRANSPETROL Sp. z o.o.
ul. Lwowska 34
41-500 Chorzów, Polska
Tel. +48 32 609 60 01 , fax +48 32 609 60 00
www.transpetrol.de
UAB Oilead
pr. Konstitucijos 7
LT-09308 Wilno, Litwa
www.lithoil.eu
Wojciech Chruściel
ul. Kampinoska 4
05-092 Łomianki, Polska
ZIARN-POL Sp. z o.o.
Górki 22B
82-500 Kwidzyn, Polska
Tel. +48 55 261 28 55 , fax +48 55 261 28 55
www.ziarnpol.pl

Galeria

Header IMG (szary nagłówek w tle)

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi Spotkania Polski Rynek Paliw
Przepisz kod obrazka w celu weryfikacji zgłoszenia
captcha 

Administratorem Danych Osobowych jest Information Market S.A.

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2017 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne