Do spotkania pozostało

Regulamin konkursu „Ranking aktywności IV” dla użytkowników aplikacji mobilnej tuTankuj

I.    Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem konkursu „Ranking aktywności IV” (dalej „Konkurs”) jest Information Market S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 46a/10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000394474, o kapitale zakładowym 115.000 zł (dalej „Organizator”).
2.    Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs trwa od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Konkurs organizowany jest w cyklu kwartalnym.
3.    Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
4.    Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
5.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w zakładce www.tutankuj.pl/regulamin.
6.    Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

II.    Warunki Uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu może być Użytkownik, który dokonał rejestracji (założył konto Użytkownika) w Aplikacji mobilnej tuTankuj.

III.    Zasady konkursu  

 
1.    Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych Użytkowników Aplikacji mobilnej tuTankuj.
2.    W ramach konkursu Organizator prowadzi 1 ranking ogólnopolski i 16 rankingów regionalnych (po jednym na każdy region).
3.    Celem Konkursu jest zdobycie jak największej ilości punktów za aktywność.
4.    Punkty będą przyznawane zgodnie z zasadą, że za dokonanie aktualizacji jednej ceny paliwa Użytkownik otrzyma jeden Punkt za aktywność. W przypadku aktualizacji cen kilku gatunków paliw na jednej stacji Użytkownik otrzyma liczbę odpowiadającą liczbie zaktualizowanych cen.
5.    Dokonanie aktualizacji ceny paliwa wymaga aktywowania usługi GPS w Urządzeniu mobilnym.
6.    Aby dokonać aktualizacji ceny paliw na stacji Użytkownik musi znajdować się w bezpośredniej bliskości obiektu (zdefiniowany w Aplikacji mobilnej promień odległości od stacji).
7.    Użytkownik może aktualizować cenę paliwa na danej stacji paliw nie częściej niż raz na dobę.
8.    Użytkownik może jednocześnie rywalizować z innymi Użytkownikami w rankingu ogólnopolskim jak i w jednym rankingu regionalnym, przypisanym dla regionu zdefiniowanego przez Użytkownika w trakcie rejestracji (założenia konta Użytkownika) w Aplikacji mobilnej tuTankuj.
9.    Jeżeli w trakcie trwania danego kwartału Użytkownik zmieni region w ustawieniach aplikacji to zmiana w odniesieniu do Konkursu będzie obowiązywać  od kolejnego kwartału. Powyższe oznacza, że punkty zdobyte przez Użytkownika po dokonaniu zmiany regionu, w tym kwartale będą w dalszym ciągu zaliczane do rankingu regionalnego dla pierwotnie zdefiniowanego regionu.
10.    Punkty zdobyte przez Użytkownika w danym kwartale nie przechodzą na kolejne kwartały i nie biorą udziału w rankingach prowadzonych dla kolejnych edycji Konkursu kwartalnego. 
11.    Laureatami Konkursu jest 3 Użytkowników, którzy zdobyli największą liczbę punktów za aktywność w rankingu ogólnopolskim oraz po 3 Użytkowników, którzy zdobyli największą liczbę punktów za aktywność w każdym z rankingów regionalnych.
a)     w przypadku równej liczby punktów za aktywność o zwycięzcą zostaje Użytkownik, który zaktualizował ceny na większej liczbie stacji.


IV.    Nagrody

1.    Fundatorem nagród jest Organizator.
2.    Nagrodami dla Laureatów konkursu ogólnopolskiego są:
a)    I miejsce – 2 kupony podarunkowe do wykorzystania w sieci stacji Circle K, każdy o wartości 100 zł,
b)    II miejsce – kupon podarunkowy do wykorzystania w sieci stacji Circle K, o wartości 100 zł,
c)    III miejsce – kupon podarunkowy do wykorzystania w sieci stacji Circle K, o wartości 50 zł,
3.    Nagrodami dla Laureatów konkursu regionalnego są:
a)    I miejsce – kupon podarunkowy do wykorzystania w sieci stacji Circle K, o wartości 50 zł,
b)    II miejsce – kupon podarunkowy na myjnię Premium do wykorzystania w sieci stacji Circle K.
c)    III miejsce – kupon podarunkowy na kawę do wykorzystania w sieci stacji Circle K, o wartości.
4.    Kupony mogą być wykorzystane w terminie do 31.12.2019.
5.    Laureat nie może żądać wydania w miejsce nagrody jej ekwiwalentu pieniężnego, ani też nie ma prawa do zastrzegania sobie jej szczególnych właściwości.


V.    Przekazanie nagród

1.    Organizator poinformuje Laureata o przyznaniu nagrody w terminie do 24 godzin od dnia zakończenia Konkursu, za pośrednictwem aplikacji mobilnej tuTankuj.
2.    Nagrody w formie plików graficznych z kodem kreskowym przekazane zostaną za pośrednictwem aplikacji mobilnej tuTankuj w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

VI.    Reklamacje

1.    Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane Organizatorowi, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@tutankuj.pl.
2.    Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3.    Reklamację można złożyć w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym.
4.    Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
6.    O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana reklamacja.

VII.    Odpowiedzialność Organizatora

1.    Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych Uczestnika.

VIII.    Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2.    Udział w Konkursie nie podlega przeniesieniu na inną osobę lub podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestników Konkursu nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy uczestnikami Konkursu.
3.    Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
4.    Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestnika w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie i rozliczenia Konkursu, w tym otrzymania nagrody.
5.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
6.    Udział w Konkursie i podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
7.    Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9.    Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i przedawnienia roszczeń z niego wynikających.
10.    Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11.    Dane uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną.

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2019 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne