Nawigacja
 • IMG_2445.jpg
 • IMG_2395.jpg
 • IMG_2391.jpg
 • IMG_2555.jpg
 • IMG_2330.jpg
 • IMG_2673.jpg
 • IMG_2105.jpg
 • IMG_2347.jpg
 • IMG_2343.jpg
 • IMG_2036.jpg

Relacja: X Spotkanie Branży Paliwowej

Polski Rynek Biopaliw

5-6 kwietnia 2017 r.
Centrum Kongresowe Warszawianka w Jachrance

Flottwerk SBP17BIO
IMG 2368Spotkanie rozpoczęło się od panelu prawno-podatkowego, który w tym roku szczególnie interesował uczestników wydarzenia. Pierwsze wystąpienie dotyczyło założeń ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Tomasz Pańczyszyn z Ministerstwa Energii wymienił i omówił trzy główne obszary, które analizowana ustawa objęła swoim zakresem. Wskazał m.in. na zapis o ustaleniu poziomu NCW na lata 2017-2020 oraz określenie nowych zasad, które mają obowiązywać podczas ustalania poziomów NCW do roku 2020. Podkreślił także znaczenie wdrożenia dyrektywy 2015/1513 w zakresie poziomu ograniczenia emisyjności biokomponentów zaliczanych na poczet realizacji NCW. Ważną kwestią wspominaną przez eksperta były również zmiany w karach, które dostosowały przepisy karne do nowych obowiązków - w tym zmiany w wysokości kar za brak realizacji NCW. Pańczyszyn nie pominął także zmiana jeśli chodzi o monitorowanie procesu realizacji NCW.

IMG 2404Jako druga wystąpiła Beata Hudziak, doradca podatkowy z firmy 8Tax Doradztwo Podatkowe, która na konkretnych przykładach z doświadczeń przedstawicieli rynku omówiła gorące tematy podatkowe - w tym mechanizm solidarnej odpowiedzialności, który w „branży olejowej” działa od początku tego roku. Pani Hudziak w swoim wystąpieniu omówiła jak z punktu widzenia organów skarbowych przedstawia się sposób postępowania i egzekwowania instytucji solidarnej odpowiedzialności wśród przedsiębiorców. Ekspertka wskazała, że na podstawie postępowań skarbowych można stwierdzić, że niestety wciąż brakuje ogólnych standardów w zakresie dochowania należytej staranności, co znacznie utrudnia obronę firmom podczas postępowań. Beata Hudziak uświadamiała uczestników konferencji, że w przypadku prowadzenia postępowań przez organy podatkowe, praktyka jasno pokazuje, że to podatnik musi udowodnić, iż zarzuty urzędnika są niezasadne. Ekspertka zwróciła również uwagę na problemy w odzyskiwaniu kaucji gwarancyjnej, z którymi często spotkają się przedstawiciele branży.

IMG 2517Drugi panel poświęcony był z kolei równie ważnemu tematowi, którym interesuje się cały biznes paliwowy - pakietowi przewozowemu. O nowej ustawie wypowiedział się Jacek Arciszewski z firmy FOKS Consulting. Ekspert zaznaczył już na samym początku, że ustawa, która jest przedmiotem rozważań w stosunku do pierwotnego projektu jest na dużo wyższym poziomie, ale nadal daleko jej do aktu prawnego, który spełniałby oczekiwania branży. Omówił we wstępie zakres przedmiotowy ustawy - rodzaj wyrobów wrażliwych i zasady odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych z przewozem tych towarów. Ekspert zaznaczył, że kary wprowadzone przez ustawodawcę w sytuacji naruszeń są wysokie - i zaczynają się często od 20 tys. złotych. Pan Arciszewski wymienił wyroby objęte pakietem przewozowym i zaznaczył, że katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym i z czasem może rozszerzać się na wyroby, które nie są wyrobami akcyzowymi. Prelegent wskazał także jeden z mankamentów ustawy - mianowicie stosowanie podwójnej klasyfikacji tych wyrobów. Ekspert podkreślił, że katalog dotyczy wyrobów akcyzowych - alkoholu, alkoholu etylowego, alkoholu etylowego skażonego, dużej grupy wyrobów energetycznych - w tym także paliw. Monitoringiem objęte zostały także paliwa z udziałem biokomponentów, jak również czysty biodiesel, a zgodnie z przygotowanym rozporządzeniem system ma objąć też oleje roślinne.

IMG 2541Jako kolejny wystąpił ze swoją prezentacją Marcin Niemczyk z firmy Solumus, który z perspektywy podmiotu, który zajmuje się obrotem paliwami omówił jak wygląda w praktyce kwestia realizacji NCW i jak przekłada się to na funkcjonowanie tych firm na rynku. Zaznaczył, że NCW w Polsce zawsze znajdowało się na najwyższym poziomie, a wyprzedza nas jedynie Francja. Średnia unijna jest zdecydowanie niższa. Prelegent już na początku podzielił się smutnym wnioskiem, że brakuje wsparcia jeśli chodzi o realizację NCW. W odróżnieniu od dużych - narodowych podmiotów, które dobrze sobie radzą w tym obszarze, mniejsze, niezależne firmy zostały pozostawione bez wsparcie, pojawiają się za to kolejne obowiązki. Nowym problemem, który pojawił się stosunkowo niedawno - jak powiedział prelegent - jest związany wprost z kwestią poświadczeń i redukcją CO2, która w tym roku ma wynieść minimum 35 proc., podczas gdy cała Europa ma ustalony poziom 50 proc., a oczekiwania klientów są na poziomie 80-90 proc. Ekspert podkreślił, że tego właśnie rodzaju estry mają przyszłość. Wskazał, że branża boryka się również z problemem dotyczącym sposobu realizacji NCW - mianowicie każdy kto realizuje NCW jest zobowiązany do jego realizacji za pomocą 50 proc. biopaliw. Zaznaczył - z czysto praktycznego punktu widzenia - poszczególne problemy, które związane są z wymogiem blendingu. m.in. blendowanie w styczniu czy grudniu jest dość kłopotliwe dla firm z uwagi na niskie temperatury, co wymusza na producentach wcześniejsze podjęcie działań. Prelegent zaznaczył również, że trudności dotyczą także znalezienia dostawców infrastruktury logistycznej czy magazynowej, pojemności są niewystarczające, podobnie jak możliwości blendowania.

IMG 2572Trzeci panel dyskusyjny rozpoczął się od wystąpienia Adama Stępnia, który przybliżył uczestnikom konferencji perspektywy dla polskiego rynku biopaliw. Przedstawiciel Krajowej Izby Biopaliw omówił we wprowadzeniu nowe założenia unijnej polityki w odniesieniu do biopaliw, które mają zostać wprowadzone do 2030 roku. Wspomniał m.in. planowanych poziomach redukcji emisji gazów cieplarnianych, kluczowych założeniach dyrektywy RED II w odniesieniu do transportu i postulatach europejskiego sektora biopaliw. Ekspert podkreślił, że mamy do czynienia ze zjawiskiem demonizacji branży biopaliw w Europie, a jej przyszłość zależy nie tylko od polityki energetycznej, ale również handlowej UE.

ORLEN14Wprowadzenie Adama Stępnia uzupełniły tematycznie wypowiedzi Dawida Bernego i Magdaleny Kołodziej z firmy Orlen Południe. Przedstawiciele zaprezentowali potencjały produkcyjne jakie oferuje koncern. Omówili zwłaszcza zaawansowane biopaliwa oraz dostępne technologie nowej generacji do ich otrzymywania. Do najważniejszych technologii Dawid Berny zaliczył przede wszystkim fermentacje w przypadku etanolu, uwodornienie metanolu i węglowodorów z gazu zsyntetyzowanego. Z kolei Magdalena Kołodziej wyjasniła słuchaczom technologie do produkcji biopaliw, które również bywają zróżnicowane pod względem stopnia zaawansowania. Ekspertka podkreśliła, że obecnie dostępnych jest kilkanaście instalacji technologicznych, które pozwalają wyprodukować biopaliwa zaawansowane. Jako jedne z bardziej skomercjalizowanych technologii ekspertka wymieniła m.in. produkcję bioetanolu z surowca lignocelulozowego, w których wykorzystuje się odpady rolnicze, procesy uwodornienia olejów czy proces zgazowania.

Ostatnia część konferencji poświęcona była przyszłości branży po roku 2020 r. Zaproszeni prelegenci analizowali zwłaszcza propozycje przedstawione przez Komisję Europejską w ramach tzw. „pakietu zimowego”. Udział w dyskusji wzięli: Andrzej Kaźmierski z Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Dawid Berny ze spółki Orlen Południe, Robert Gmyrek z firmy BZK Group i Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw, oraz reprezentujący w Polsce unijną federację Transport & Environment Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich.
Debata gości objęła swoim zakresem m.in. kwestie zasadności wykorzystywania do biopaliw surowców z upraw rolniczych, perspektywę rynku, który stopniowo odchodzi od biopaliw I generacji i przestawia się na wyższe generacje, a także ewentualne koszty tych zmian.

Panorama3

Tematyka Spotkania

 

Panel I: Prawo i Podatki

Nowelizacje przepisów prawnych i wdrożenie dyrektyw unijnych

Omówienie planowanych zmian w ustawie o biopaliwach wynikających z implementacji dyrektywy ILUC
Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii

Solidarna odpowiedzialność i kaucja gwarancyjna w obrocie olejem rzepakowym
Beata Hudziak, Partner Zarządzający w 8TAX Doradztwo Podatkowe

Panel II: Biznes i Rynek

Pakiet transportowy - monitoring przewozów "towarów wrażliwych" i jego wpływ na branżę paliwową i biopaliwową

 • pakiet przewozowy a biopaliwa
 • czy oleje roślinne zostały objęte pakietem przewozowym?
 • przesunięcia międzymagazynowe.
 • stosowanie systemów EMCS, NCTS do przewozów towarów wrażliwych
 • przewóz w małych opakowaniach jednostkowych
 • zgodność przepisów z prawem UE

 
Prezentacja: Jacek Arciszewski, FOKS Consulting Sp. z o.o. S.K.A.

Nowe zasady realizacji NCW i ich rynkowe konsekwencje

Prezentacja: Marcin Niemczyk, SOLUMUS Sp. z o.o.

Panel III: Perspektywa 2020 r.

Perspektywy polskiego rynku biopaliw po 2020 roku - debata branżowa

 • RED II – planowane kierunki zmian i wpływ na polski rynek
 • biopaliwa II generacji – ewolucja czy konieczność?
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w transporcie po 2020 r.
 • jak realizować unijne cele dotyczące biopaliw?

 

Prezentacje wprowadzające:
Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
Dawid Berny - Dyrektor ds. Biopaliw, ORLEN Południe S.A.

Uczestnicy debaty:
Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
Piotr Skubisz, koordynator kampanii Bioenergia, Instytut Spraw Obywatelskich
Robert Gmyrek, Członek Zarządu BZK GROUP sp. z o.o

Eksperci i Prelegenci

Partner Zarządzający w 8Tax Doradztwo Podatkowe. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego (numer wpisu 09896) i ponad dwunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się między innymi wsparciem i pomocą w trakcie kontroli podatkowych, skarbowych a także w czasie postępowań podatkowych jak i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych w osobowych spółkach prawa handlowego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego w latach 2010 – 2014. Autor wielu publikacji w prasie fachowej, a także wystąpień w telewizji biznesowej. Twórca autorskiego bloga podatkowego.

Beata Hudziak wierzy że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych, praca z podatkami to dla niej pasja, a każda rozmowa jest dla niej inspiracją do dalszego rozwoju.

Prawnik, doradca podatkowy. Wieloletni pracownik Służby Celnej (Główny Urząd Ceł, Izba Celna w Warszawie, Ministerstwo Finansów), autor publikacji z zakresu podatku akcyzowego, Prawa Energetycznego czy przepisów tzw. "Pakietu Transportowego" (system SENT). Obecnie doradza firmom paliwowym w zakresie przepisów prawnych i fiskalnych.

Absolwent wydziału zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu europeistyki i politologii. W początku kariery zawodowej związany z organizacjami rolniczymi. W latach 2008-2010 przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych przy Komitecie Zawodowych Organizacji Rolniczych Copa w Brukseli, gdzie od 2015 roku sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej „Bioenergia”. W 2010 roku wyróżniony odznaką honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”.
Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw, a od marca 2011 roku jest także Członkiem Zarządu KIB. Koordynator działalności Koalicji Na Rzecz Biopaliw współtworzonej przez KIB wraz z innymi organizacji branżowymi rolniczymi. Od czerwca 2015 roku pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, jak również Członka Zarządu z ramienia PSPO Europejskiej Organizacji Producentów Oleju FEDIOL. Od 2016 roku Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.
Autor szeregu publikacji i artykułów z zakresu rolnictwa, energii odnawialnej, przemysłu spożywczego i biopaliw transportowych.

Relacja wideo

Prezentacje do pobrania

Galeria

 

Lista uczestników

8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań, Polska
Tel. +48 61 850 81 77 , fax +48 61 624 20 89
www.8tax.pl
AD TRADE S.A.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 228 77 75 , fax +48 22 831 30 83
www.adtrade.com.pl
ADM Malbork S.A.
ul. Chrobrego 29
64-500 Szamotuły, Polska
Tel. +48 55 273 12 18
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 661 72 72 , fax +48 22 628 93 53
www.arr.gov.pl
Alcodis S.A.
Boulevard du Souverain, 100 bte 9
B-1170 Bruxelles, Belgia
Tel. +32 (0) 2 663 38 40 , fax +32 (0) 2 675 87 45
www.alcogroup.com
Aramis Shipping Agency Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 661 26 26 , fax +48 58 661 26 58
www.asapl.com.pl
AXAN GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
Tel. +48 25 787 87 83
www.axan.pl
Bioagra S.A.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 02
biuro@bioagra.pl
www.bioagra.pl
Bioagra-Oil S.A.
ul. Przemysłowa 64
43-100 Tychy, Polska
Tel. +48 22 532 99 60 , fax +48 22 532 99 60
www.bioagra-oil.pl
Bio-Carbo-Energy Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
44-203 Rybnik, Polska
Tel. +48 32 707 20 23 , fax +48 32 757 09 14
BIOETANOL AEG Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 4
87-140 Chełmża, Polska
Tel. +48 56 675 16 32
www.bioetanolaeg.pl
BIO-plus, s.r.o., Spisska Nova Ves
Spissky Hrusov 195
053 63 Spissky Hrusov, Słowacja
Tel. +421 53 449 22 01 , fax +421 53 449 21 38
bioplus@bioplus.sk
http://bioplus.sk/
Bio-Services Sp. z o.o.
INTRACO, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 299 35 31
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
BRASSICA TRADE Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 30/606
40-048 Katowice, Polska
Tel. +48 32 307 26 62
biuro@brassica-trade.pl
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 549 04 52 , fax +48 22 549 04 10
www.bureauveritas.pl
BZK Group Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 70 , fax +48 22 532 99 71
www.bzkgroup.pl
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa,
Tel. +48 22 209 98 90 , fax +48 22 209 98 95
info@cabajkotala.com
www.cabajkotala.com
CHEMSPANS GmbH
Heidekoppel 16
DE-24558 Henstedt-Ulzburg, Niemcy
Tel. +49 4193 759 07 05
www.chemspans.com
CTL Logistics Sp. z o.o.
Aleja Roździeńskiego 190B
40-203 Katowice, Polska
Tel. +48 32 239 40 10
info@ctl.pl
www.ctl.eu
DEKRA Certification Sp. z o.o.
Plac Solny 20
50-063 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 780 47 77 , fax +48 71 780 47 79
www.szkolenia.DEKRA-certification.pl
DELTA-GAS GROUP Sp. z o.o.
Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
Tel. +48 23 661 15 46 wew. 26 , fax +48 22 533 50 14
www.deltagas.pl
DEMECO Sp. z o.o.
ul. Modrzewskiego 78
97-320 Wolbórz, Polska
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
64-600 Oborniki Wlkp., Polska
Tel. +48 61 296 71 02 , fax +48 61 296 71 04
www.destylacjepolskie.com.pl
Development Investment Trade S.A.
Pl. Solny 14/3
50-062 Wrocław, Polska
ditsa.pl
EKOBENZ Sp. z o.o.
ul. Zimna 11
20-204 Lublin, Polska
Tel. +48 81 745 19 28 , fax +48 81 745 19 99
www.ekobenz.pl
ESTROPOL Sp. z o.o.
ul. Nizinna 13 lok. 43
04-386 Warszawa, Polska
office@estropol.com.pl
www.estropol.com.pl
Evonik Performance Materials
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska
Pilarski Wojciech - Transport Drogowy
ul. Grzybowa 24
42-660 Kalety, Polska
www.tanktransport.pl
Flottweg Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 732 22 30 , fax +48 22 751 47 91
www.flottweg.com
FOKS Consulting Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
www.foksconsulting.pl
FORNAX TRADING Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 16/413
01-248 Warszawa, Polska
Forwardis GmbH
Charlottenstr. 16
D-10117 Berlin, Niemcy
Tel. +49 (0)30 549 793 - 30
www.forwardis.com
FTD Sp. z o.o.
ul. Toruńska 1
44-100 Gliwice, Polska
biuro@ftdtrade.pl
ftdtrade.pl
GAL Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 236A
30-218 Kraków, Polska
Tel. +48 12 625 42 64
mpphgal.pl
Germania Oil Polska Sp. z o.o.
Rynek Główny 6
31-042 Kraków, Polska
GOLDMAN OIL TRADE Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 103/105
90-441 Łódź, Polska
biuro@got.com.pl
www.got.com.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
Al. Niepodległości 2E
55-020 Żórawina, Polska
Tel. +48 71 316 52 72 , fax +48 71 316 52 62
www.wilmar-oils.pl
IMA Polska S.A.
ul. Polna 21
62-095 Murowana Goślina, Polska
sekretariat@imapolska.eu
www.imapolska.eu
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź, Polska
Tel. +48 42 630 17 49
biuro@inspro.org.pl
inspro.org.pl
JAMOX-TRANS Sp. z o.o.
ul. Powstania Wielkopolskiego 47
88-320 Strzelno, Polska
Tel. +48 52 318 93 63 , fax +48 52 318 90 09
www.jamox.eu/pl/
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
KAMA TRADE Sp. z o.o.
ul. Sielska 17A
60-129 Poznań, Polska
biuro.kamatrade@gmail.com
KELL Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 117
51-515 Wrocław, Polska
Tel. +48 506 500 300
www.kell.one
Komagra Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97a
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 40 , fax +48 22 532 99 55
komagra.pl
Krajowa Izba Biopaliw
ul. Grzybowska 2 lok. 49
00-131 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 436 06 11 , fax +48 22 436 06 11
www.kib.pl
Lanxess Central Eastern Europe s. r. o. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 460 82 30 , fax +48 22 460 00 69
www.lanxess.pl
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska
Tel. +48 32 323 74 55 , fax +48 32 323 72 36
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 76 54 , fax +48 58 308 76 99
lotoskolej@lotoskolej.pl
www.lotoskolej.pl
Madak Trade s.r.o.
Smetanova 2083/2a
737 01 Cesky Tesin, Czechy
Ministerstwo Energii
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-837 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 693 50 00
www.me.gov.pl
Morocco Invest Trade Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 52b l. 15
53-333 Wrocław, Polska
Tel. +48 601 75 15 30
morocco.it@op.pl
MVA Green Energy S.A.
ul. Narutowicza 107 lok. 2
90-145 Łódź, Polska
Tel. +48 42 637 52 57
www.mvagreen.pl
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia, Polska
Tel. +48 24 201 00 00 , fax +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl
Pannonia Ethanol ZRT
Zrinyi Utca 16. I Emelet 1
H-1051 Budapeszt, Węgry
Tel. +36 169 61 548
www.pannoniaethanol.com
PP Handlowy Dom Majola
ul. Gorodocka 155
79018 Lwów, Ukraina
Tel. +38 (032) 242 18 00 , fax +38 (032) 242 17 00
www.majola.ua
Petrax Trade S.A.
ul. Tagore 3/9
02-647 Warszawa, Polska
petraxtradesa@petrax.com.pl
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
Suchowola 105
21-310 Wohyń, Polska
Tel. +48 83 353 03 54 , fax +48 83 353 03 53
www.surwin.pl
POLFRACHT Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 8
81-368 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 21 00 , fax +48 58 621 99 84
www.polfracht.pl
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 62 40 , fax +48 24 365 41 60
www.orlen.pl
PROPOLA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mikołaja Kopernika 5A
81-846 Sopot, Polska
biuro@propola.eu
www.propola.eu
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak
Niedźwiady 45
62-800 Kalisz, Polska
Tel. +48 62 760 34 13
aww@aww.com.pl
www.aww.com.pl
Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski
Kałdus 16
86-200 Chełmno, Polska
Tel. +48 56 676 09 21 , fax +48 56 676 08 48
www.prsrutkowski.pl
PS Bioenergie GmbH & Co KG
Landwehr 5
D-59969 Hallenberg, Niemcy
Tel. +49 2984 934948 0
info@ps-bioenergie.de
www.ps-bioenergie.de
Quality Assurance Poland
ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 733 67 67 , fax +48 71 733 67 08
www.certyfikacja-biopaliw.pl
REWENTON Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38/104B
51-501 Wrocław, Polska
www.rewenton.com
Salco Eastern Europe Sp. z o.o.
Plac Zamkowy 1
64-130 Rydzyna, Polska
www.salco.ch
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 329 22 22 , fax +48 22 329 22 20
www.sgs.pl
Solumus Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65
www.solumus.pl
Solvadis Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 799 55 00 , fax +48 71 799 55 55
www.solvadis.pl
Saybolt Poland Sp. z o.o.
ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 46 41
TOTAL POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 481 94 00 , fax +48 22 481 94 01
www.totalpolska.pl
Transpetrol Sp. z o.o.
ul. Lwowska 34
41-500 Chorzów, Polska
Tel. +48 32 609 60 01 , fax +48 32 609 60 00
www.transpetrol.de
TSL Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 2a
20-484 Lublin, Polska
Tel. +48 81 744 26 20 , fax +48 81 744 26 20
www.tsl.info.pl
UAB Andzejevski
Konstitucijos pr. 15-76
LT-09319 Vilnius, Litwa
Tel. +370 68484903
info@andzejevski.lt
UAB Litbelinvest
Didlaukio g. 88-12
8332 Vilnius, Litwa
Tel. +370 67253348
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
WASCOSA AG
Werftestrasse 4
6005 Lucerne, Szwajcaria
info@wascosa.ch
www.wascosa.ch
Wratislavia-Biodiesel S.A.
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław, Polska
Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A.
ul. Chopina 94
43-600 Jaworzno, Polska
Tel. +48 32 616 44 42 , fax +48 32 616 24 17
www.azot.pl
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica, Polska
Tel. +48 52 35 35 100 , fax +48 52 35 15 199
www.ztkruszwica.pl
headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne