Nawigacja
  • P1000733.jpg
  • P1040436.jpg
  • P1000721.jpg
  • P1040566.jpg
  • P1040525.jpg
  • P1040576.jpg
  • P1040406.jpg
  • P1040661.jpg
  • P1040464.jpg
  • P1040462.jpg

XV Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek LPG

17-18 października 2018 r.

Centrum Kongresowe & SPA Warszawianka

Piętnaste już spotkanie polskiego rynku gazu płynnego organizowane przez  Information Market S.A. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance w swej konferencyjnej części zgromadziło liczne grono słuchaczy zainteresowanych różnorodnością wystąpień i podejmowanych przez prelegentów tematów. Stanowiły one w tym roku syntetyczne ujęcie większości aktualnych problemów branżowych w Polsce. Nie brak bowiem było wypowiedzi odnośnie wewnętrznego prawodawstwa, międzynarodowych kontekstów funkcjonowania polskiego rynku czy spraw dotyczących biznesowej działalności w poszczególnych sektorach rynku: autogazu, zbiorników przydomowych czy butli.

kotalaInaugurujące wystąpienie wygłosił mec. Wojciech Kotala z kancelarii Cabaj&Kotala Doradztwo Podatkowe. Pod ogólnym tytułem „Najważniejsze zmiany regulacyjne i podatkowe w branży LPG” objaśnił on i rozwinął szereg aspektów dot. spraw akcyzowych, koncesyjnych i regulacyjnych, które sprawiają kłopot w funkcjonowaniu przedsiębiorców na rynku gazowym.

Pierwszym z poruszonych przez Kotalę problemów była kwestia podwójnego naliczania opłaty zapasowej w okresie do września 2016, o którą wygrany został spór prawny z Agencją Rezerw Materiałowych. Orzeczeniem Najwyższego Sądu Administracyjnego uznano, że wskutek braku wyłączeń dla mieszania paliwa uprzednio przywiezionego na potrzeby własne lub mieszania wielokrotnego generowane było powtórne naliczenie opłaty dla już wcześniej opodatkowanego produktu „Zdrowy rozsądek nie zwycięża” – tak natomiast mec. Kotala odniósł się do kwestia interpretacji prawodawstwa dot. koncesji w sytuacji dokonywania obrotu całkowicie poza Polską (wymóg OPZ a zasada terytorialności). W dalszej części referatu kontrowersje na sali wzbudziła kwestia charakteru naliczanej niskiej akcyzy grzewczej dla nowego odbiorcy i dokumentowania celów wykorzystania gazu przez odbiorców. Następnym elementem wielowątkowej wypowiedzi prawnika była szeroka kwestia dokumentacji e-DD. Wielorakość prawnych niejasności w tym kontekście generowała sporo pytań, zaś mówca w kompleksowy sposób omówił m.in. najczęściej pojawiające się nieprawidłowości czy błędy raportowania.

Spore zainteresowanie wzbudziła na przykład kwestia ubytków w dokumentacji e-DD, zwłaszcza w kontekście sposobu ewentualnej kontroli przez celników, bowiem pojawiają się tutaj wątpliwości związane z brakiem „życiowego charakteru” przepisów i niejasności w informowaniu o kontroli skarbowej.

Zamykającym elementem wystąpienia mecenasa Kotali była kwestia opodatkowania nieruchomości kolejowych, który został uznany za szansę na istotne oszczędności dla przedsiębiorców. Chodziło o podatkowe zwolnienie wszelkich gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład tzw. infrastruktury kolejowej.

piekotDrugi panel rozpoczął się od prezentacji dra Tomasza Piekota, reprezentującego Pracownię Językową. Celem jego wystąpienia było zwrócenie uwagi słuchaczy na częstokroć lekceważone zagadnienie skuteczności i jakości komunikacji biznesowej. Prelegent bardzo nowatorsko objaśnił na czym polega metoda „trzech pach” i na czym polega norma poprawności językowej – bardzo płynna i dostosowana do zmienności codziennego życia w naszych czasach. Referat z licznymi elementami dowcipu i nawiązaniami do różnych aspektów działalności biznesowej słuchaczy pozwolił uświadomić, jak zmienia się komunikatywność przekazu przy uproszczeniu treści.

Liczne wskazania poprawiające jakość przekazu mailowego i osobistego w biznesie, które zaprezentował dr Piekot, skupiały się na eliminacji językowych szablonów, zmianie patetycznego tonu wypowiedzi oraz przyjaznego dla czytającego układu treści w oficjalnej korespondencji. Wystąpienie zawierało szereg przykładów z praktyki urzędów i wielkich korporacji, które zawierały rażące nadużycia w sferze szacunku do adresata czy wypełnione były bełkotliwą treścią, która nie niosła z sobą żadnej merytorycznej wartości.

bogdanskaKolejny referat wygłosiła Joanna Bogdańska, reprezentująca kancelarię prawniczą KW Kruk i Wspólnicy. Zajęła się ona sporem prawnym w zakresie własności znaku towarowego w obrocie butlami gazowymi. Chodzi tutaj o obrót przez podmiot nieuprawniony z tytułu prawa ochronnego do tego znaku towaru wewnątrz środku opakowania. Kluczowe dla rozstrzygnięcia trwającego od lat sporu jest postanowienie Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2018, opatrzonego sygnaturą VKK 297/17. Jak podsumowała mec. Bogdańska „sprzedaż butli gazowej przez licencjobiorcę, realizująca ekonomiczną wartość znaku towarowego umieszczonego na takiej butli, stanowi przesłankę wyczerpania prawa ochronnego na ten znak”. Wystąpienie wzbudziło spore zainteresowanie zwłaszcza dystrybutorów butli, którzy przez lata podejmowali sądowe batalie związane z kwestiami własności przemysłowej. Co istotne - postanowienie Sądu nie stanowi źródła prawa, wskutek czego decyzja nie jest wiążąca dla innych instancji wymiaru sprawiedliwości – a to powoduje, że trwający spór bynajmniej się nie wyczerpał.

stepienPanel trzeci konferencji zawierał aż trzy prelekcje, z który każde opisywało inny aspekt biznesu gazowego. Pierwsza z nich - wystąpienie Roberta Stępnia (SHV Energy Supply & Risk Management) zatytułowane „Europejski rynek LPG – szanse i wyzwania” stanowił  wielowątkową analizę gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania branży na Starym Kontynencie. Co ciekawe - porównanie dokonane przez prelegenta wykazało, że Polska znajduje się w trójce państw odpowiadających za 75% zużycia autogazu w Europie.

Wychodząc od prognoz makroekonomicznych Stępień wykazał wyraźnie rysującą się perspektywę zmiany znaczenia poszczególnych segmentów rynku LPG w kolejnych latach. Istotny wzrost notuje i notować będzie zastosowanie gazu w chemii i petrochemii, głównie kosztem dominującego dotychczas zapotrzebowania komunalnego. Czynnikiem o ogromnym znaczeniu w ostatnim dziesięcioleciu była także zmiana typowych kierunków zaopatrzenia Europy w gaz i luka podażowa, wynikająca m.in. ze zmniejszenia ilości rafinerii lokalnych. Wzrost zapotrzebowania w przemyśle chemicznym zdaniem mówcy będzie pokrywane przede wszystkim przez produkt spoza dotychczasowych tradycyjnych kierunków zaopatrzenia.

Stępień zwracał też uwagę na dobre perspektywy dla LPG związane z jego ekologicznym charakterem – miejsce LPG w miksie energetycznym może rosnąc z powodu korzystnych statystyk emisyjności paliw gazowych. Przywołał on także mało jeszcze znane zagadnienie produkcji bio-propanu pochodzącego z odnawialnych źródeł, który może stanowić rewolucję w dotychczasowym myśleniu o LPG jako paliwie „tradycyjnym”. Z pewnością wielką wartością prezentacji było przedstawienie prognoz rozwoju rynku europejskiego, które mogły dać do myślenia o kierunkach zmian sektora w najbliższych latach.

olechowskiAndrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, podjął temat sytuacji na rynku zbiornikowym. Ważnym elementem wstępnym jego wystąpienia były statystyki dotyczące importu, eksportu oraz wykorzystania LPG na polskim rynku wewnętrznym w pierwszym półroczu 2018. Jego analiza wnikliwie potraktowała kwestie rozwoju rynku gazu luzem w ostatnich kilkunastu latach, który poprawiał swoją kondycję, nawet mimo problemów z konkurencyjnością czy nieefektywnym systemem bezpieczeństwa. Interesującym elementem prezentacji było też przedstawienie różnic i korzyści posiadania zbiornika własnego i dzierżawionego. Smutne konstatacje wynikały w wystąpieniu z porównania procedur instalacyjnych zbiornika w Polsce i Niemczech, które jednoznacznie wykazywało przewagi prawodawstwa niemieckiego, znacznie bardziej przyjaznego dla użytkowników.

Ważnym elementem prelekcji była też informacja o programie „Czyste Powietrze”, który adresowany jest do odbiorców indywidualnych, a który może wpłynąć na dotowanie powstawania nowych instalacji zbiornikowych zasilanych LPG. Po zakończeniu wystąpienia Olechowski pozwolił sobie na barwną dygresję i zaprezentował kolekcję fotografii Konrada Szostka związaną z 55-leciem stworzenia Zalewu Zegrzyńskiego, nad którym odbywała się konferencja.

pawlowskiW ostatnim wystąpieniu konferencji Paweł Pawłowski, prelegent reprezentujący Koalicję Na Rzecz Autogazu rozwinął problematykę zastosowań motoryzacyjnych LPG w Polsce. Aut na gaz jest w Polsce 15 proc. – informował Pawłowski, wskazując jednocześnie na niezwykle wysoką przewagę autogazu nad innymi segmentami rynku gazowego w Polsce (ponad 76 proc. całości). Ciekawe jest to, że mimo takiego znaczenia rynkowego oferta nowych pojazdów z fabryczną instalacją na rynku polskim jest niewielka. Pawłowski odniósł się w swym wystąpieniu także do zagrożeń i niezbędnych rozwiązań promujących LPG na rynku polskim, którego ekologiczny charakter nie jest tak doceniony, jak w przypadku innych paliw alternatywnych. Propozycje Koalicji Na Rzecz Autogazu nie spotykały się jednak ze zrozumieniem, a argumentem miał tu być rozwinięty charakter rynku LPG w Polsce, co pokazuje niedostateczne zrozumienie znaczenia i wartości autogazu przez ustawodawcę.

Późnym popołudniem konferencja w Jachrance dobiegła końca – jednak z pewnością liczne kwestie o dużej wadze dla polskiego rynku LPG nie uległy  wyczerpaniu, czego dowodzili kolejni mówcy. Jasno dawali oni do zrozumienia, że branża w Polsce ma naturalne siły rozwoju i nawet mimo proceduralnych czy makroekonomicznych trudności jest ona - i nadal pozostanie - ważnym elementem krajowej gospodarki.

Eksperci i Prelegenci

Wojciech Kotala jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym.

Ma ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej karierze świadczył usługi doradztwa podatkowego w największych międzynarodowych firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. 

Od maja 2015 r. jest wspólnikiem spółki doradztwa podatkowego Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT i akcyzą, dotyczących sektora energetycznego, spożywczego i FMCG. Szczególnym obszarem jego zainteresowań są kwestie podatkowe i regulacyjne związane z walką z szarą strefą w obrocie paliwami i elektroniką, jak również zagadnienia związane z produkcją i obrotem biokomponentami i biopaliwami ciekłymi.

Jest autorem wielu publikacji w prasie fachowej oraz był prelegentem w trakcie szeregu konferencji podatkowych i branżowych. Wojciech był zaangażowany w wiele projektów, w tym dla największych polskich przedsiębiorstw, związanych określaniem skutków podatkowych transakcji krajowych i zagranicznych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym o raz gospodarczym, w szczególności prawie sektorów regulowanych. Jej zawodowa praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw związanych z sektorem paliw płynnych oraz branżą energetyczną. Świadczy usługi doradcze z zakresu bieżącej obsługi korporacyjnej, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji, sporządzania opinii prawnych a także tworzenia i negocjowaniem umów. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów, w tym due diligence. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, głównie gospodarczych. Reprezentuje Klientów w sprawach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doktor językoznawstwa, komunikolog, trener efektywnej komunikacji. Kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, w której tworzy polski wariant standardu „plain language”.

Autor książek i poradników na temat sztuki pisania. Od kilku lat upraszcza komunikację banków, firm ubezpieczeniowych, urzędów i instytucji.

Od dwóch dekad związany z branżą LPG.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, podyplomowych studiów z zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej. W trakcie drogi zawodowej odbył wiele specjalistycznych szkoleń w kraju i zagranicą.

W latach 1997-2008 pełnił funkcje menadżerskie w BP Polska.
Od 2009 w holdingu SHV Energy www.shvenergy.com, pracuje dla Primagaz, Gaspol S.A., WGT Sp. z o.o. jako LPG Supply Chain Manager w Primagaz Central Europe GmbH, Wiedeń.
Odpowiedzialny za realizację dostaw LPG z krajów WNP i Europy zachodniej, drogą lądową i morską.

Od  2007 r. Dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Mgr ekonomii, absolwent SGH (SGPiS) Warszawa., wydział handlu zagranicznego ,studia podyplomowe z rachunkowości  w Akademii Ekonomicznej Poznań, ukończył szereg kursów specjalistycznych  z dziedziny energetyki, zarządzania, ,marketingu oraz bezpieczeństwa, wykładowca na uczelni wyższej w Warszawie ( 2007-2017). 2007-2011  Członek Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 2014-2018  Sekretarz Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Agencji Rezerw Materiałowych. Autor i  współautor Raportu Rocznego POGP, autor opracowania POGP 1996-2016.

Doświadczenie zawodowe: praca w firmach handlowych w tym , 6 lat w Afryce na stanowiskach kierowniczych. Od 1990 r. w sektorze energetyczno-paliwowym , w tym w koncernach zagranicznych (Progas GmBH, Total) oraz PKN Orlen, aktualnie  w ramach pracy w POGP reprezentuje w/w organizację  m.in. we wszelkich działaniach dotyczących  tworzenia przepisów prawnych/opiniowania aktów prawnych, udziału w konferencjach uzgodnieniowych.

Zainteresowania: sport, historia lokalna, podróże.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Z rynkiem autogazu związał się dzięki firmie Czakram, będącej wyłącznym koncesjonariuszem włoskiej marki BRC.

W Koalicji, skupiającej zarówno polskich producentów jak importerów, pełni funkcję koordynatora co przekłada się na pracę na rzecz rozwoju i promocji branży.

KNRA ZP została właśnie współorganizatorem targów Alternative Fuels Technology 2019.

Relacja wideo

Lista uczestników

1. SPS a.s.
SNP 1301
SK 96501 Ziar nad Hronom, Słowacja
Tel. +42 1905 758 065 , fax +42 1456 723 713
1sps@1sps.sk
www.1sps.sk
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa, Polska
Tel. +48 42 649 28 62 , fax +48 42 649 25 11
www.amerigas.pl
ARC-GAS Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 14A
27-300 Lipsko, Polska
arcgaslipsko@tlen.pl
www.arcgas.pl
AUTO-GAZ Mirosław Sakwa
ul. Józefa Mehoffera 11
62-700 Turek, Polska
sakwa.net.pl
AXAN GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
Tel. +48 25 787 87 83
www.axan.pl
BarMalGas GmbH
Seestrasse 33
14974 Ludwigsfelde OT Genshagen, Niemcy
Tel. +49 (0) 3378 20 89 500 , fax +49 (0) 3378 20 89 501
www.barmalgas.de
BARTER S.A.
ul. Legionowa 28
15-281 Białystok, Polska
Tel. +48 85 748 53 00 , fax +48 85 748 52 99
www.bartergaz.pl
Baza Paliw Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 325 46 40
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5
84-230 Rumia, Polska
Tel. +48 58 677 77 77 , fax +48 58 677 77 09
www.baltykgaz.pl
BC-LDS Sp. z o.o.
ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
Tel. +48 41 247 50 70 , fax +48 41 247 01 05
biuro@bclds.pl
www.bclds.pl
BETA PRIM Sp. z o.o.
ul. Bieławin 7
22-100 Chełm, Polska
Tel. +48 82 565 42 43 , fax +48 82 565 42 43
www.betaprim.pl
Bialchem Group Spółka z o.o.
ul. Warszawska 39
15-062 Białystok, Polska
Tel. +48 85 654 46 33 , fax +48 85 875 57 99
www.bialchem.pl
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa,
Tel. +48 22 209 98 90 , fax +48 22 209 98 95
info@cabajkotala.com
www.cabajkotala.com
CANDIA K. Jeleń Spółka Jawna
ul. Grunwaldzka 275A
43-603 Jaworzno, Polska
Tel. +48 32 615 50 10
biuro@candiagaz.pl
www.candiagaz.pl
CEDROB S.A.
ul. Płocka 5
06-400 Ciechanów, Polska
Tel. +48 23 672 44 11 , fax +48 23 675 04 00
www.cedrob.com.pl
CHEMET S.A.
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry, Polska
Tel. +48 32 393 33 00 , fax +48 32 393 33 01
www.chemet.com.pl
CHESS-BEL
ul. Zhurzhevskaya 40
210040 Vitebsk, Białoruś
secretar@chess-bel.by
www.chess-bel.by
DragonGaz Sp. z o.o.
ul. Kościelna 10
52-314 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 334 90 00 , fax +48 71 334 90 01
www.dragongaz.pl
DZWONNIK gaz
Wierzchucinek 2
86-014 Sicienko, Polska
www.dzwonnik.pl
EKO-GAS Mesjasz, Taranek, Płuciennik Sp. J.
Kaflarnia 97
98-331 Nowa Brzeźnica, Polska
Tel. +48 34 321 96 33
biuro@ekogas.com.pl
www.ekogas.com.pl
ELKOM-GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Przedmość, ul. Główna 7A
46-320 Praszka, Polska
Tel. +48 34 359 21 65 , fax +48 34 359 21 66
www.elkom-gaz.pl
Euro Gas d.o.o.
Otmara Mahera bb
24000 Subotica, Serbia
Tel. +381 24 664 613 , fax +381 24 551 771
info@euro-gas.com
www.euro-gas.com
EUROPOL BIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Lotników 1
65-714 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 451 88 87
europolbis2017@gmail.com
www.europol.zgora.pl
Expleo Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 24/9
15-545 Białystok, Polska
Tel. +48 85 732 98 47
expleo.biuro@gmail.com
Forwardis GmbH
Charlottenstr. 16
D-10117 Berlin, Niemcy
Tel. +49 (0)30 549 793 - 30
www.forwardis.com
GAL-GAZ GALEWICE Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Zmyślona 11
98-405 Galewice, Polska
Tel. +48 62 783 82 88 , fax +48 62 783 82 98
www.gal-gaz.pl
Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
ul. Metalowców 27
39-200 Dębica, Polska
Tel. +48 14 676 06 44 , fax +48 14 676 06 45
www.gtp.pl
GasOil Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 24 pok. 12
15-545 Białystok, Polska
Tel. +48 85 740 42 93
biuro@gasoil.pl
GASPOL S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 530 00 00 , fax +48 22 530 00 01
www.gaspol.pl
GazCologne Trading-Service GmbH
Rommersdorfer Str. 90
D-53604 Bad Honnef, Niemcy
Tel. +49 (0) 22 24 978-128
www.gazcologne.de
GLOB-TERMINAL Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia P.P. 4
15-111 Białystok, Polska
Tel. +48 85 653 91 85 , fax +48 85 676 05 50
www.glob-terminal.pl
GMPOWER Sp. z o.o.
ul. Rynek 6
86-150 Osie, Polska
GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
Tel. +48 62 735 84 08 , fax +48 62 735 84 09
gok.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
HOYER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice, Polska
Tel. +48 32 786 18 00
www.hoyer-group.com
INTERGAS Sp. z o.o.
ul. Tczewska 32
70-850 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 460 01 85 , fax +48 91 469 08 92
www.intergas.com.pl
IREAST Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87
biuro@ireast.pl
www.ireast.pl
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
81-571 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 766 99 17 , fax +48 58 766 99 01
www.hamilton.com.pl
Kea System Transport & Logistics Sp z o.o.
ul. Słoneczna 5
08-311 Bielany, Polska
keasystem@keasystem.pl
www.keasystem.pl
Koalicja Na Rzecz Autogazu Związek Pracodawców
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa, Polska
Tel. +48 605 423 841
biuro@knra.pl
www.knra.pl
Lokalna Stacja Paliw Sp. z o.o.
ul. Teodorowicza 3/99
02-972 Warszawa,
MDS Gas Sp. z o.o.
ul. Miłosławska 1A
62-307 Borzykowo, Polska
Tel. +48 61 438 53 85 , fax +48 61 438 53 85
mdsgas.pl
Novatek Polska Sp. z o.o.
al. Pokoju 1
31-548 Kraków, Polska
Tel. +48 12 290 33 03 , fax +48 12 290 33 05
www.novatekpolska.pl
ONICO S.A.
ul. Flory 3/4
00-586 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 497 10 38 , fax +48 22 497 10 39
www.onico.pl
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Widełka 869
36-145 Widełka, Polska
Tel. +48 24 256 60 39
www.orlenpaliwa.com.pl
PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
ul. Górna 1
26-803 Promna, Polska
Tel. +48 48 615 09 33
www.dostawygazu.pl
Perfektgaz Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków, Polska
PETROENERGY Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 145A/19
02-776 Warszawa, Polska
Tel. +48 506 28 35 22
PHU MICHALSKI Andrzej Andmar
ul. Zwierzyniecka 4
62-580 Grodziec, Polska
Tel. +48 63 248 51 18
Piotr Szałaj Spedycja
ul. Połaniecka 2/25
22-100 Chełm, Polska
PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
ul. Leszno 12
01-192 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 534 03 00 , fax +48 22 534 04 14
www.tradetrans.eu
PKS International Cargo S.A.
ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73
45-512 Opole, Polska
Tel. +48 77 454 72 97
pkscargo.pl
Polska Organizacja Gazu Płynnego Związek Pracodawców
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 336 12 32 , fax +48 22 826 10 09
www.pogp.pl
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
ul. Rejtana 17 lok. 36
02-516 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 848 45 90 , fax +48 22 848 36 05
www.popihn.pl
POLSKI GAZ S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 330 59 00 , fax +48 22 330 59 01
www.polskigaz.pl
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 62 40 , fax +48 24 365 41 60
www.orlen.pl
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra, Polska
Tel. +48 68 329 14 00 , fax +48 68 329 14 30, +48 68 329 11 85
zielonagora.pgnig.pl
Primagaz Central Europe Ges.m.b.H
Salztorgasse 2/5
A-1010 Vienna, Austria
Tel. +43 1 5320546
info@primagaz-trading.com
www.shvgas.com
PROBUGAS a.s.
Mileticova 23
82109 Bratislava, Słowacja
www.probugas.sk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Grochowa 2A
15-423 Białystok, Polska
Tel. +48 85 742 20 11 , fax +48 85 742 41 65
www.gk.bialystok.pl
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JANI-GAZ Jan Bartelak
ul. Przemysłowa 3A
42-274 Konopiska, Polska
Tel. +48 34 329 93 35
www.jani-gaz.pl
Rail Cargo Logistics - Poland Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 648 11 30 , fax +48 22 648 11 28
office.rcl.pl@railcargo.com
www.railcargologistics.pl
SALINEX Sp. z o.o.
ul. Piotra Bartoszcze 25
88-100 Inowrocław, Polska
Tel. +48 52 354 01 00 , fax +48 52 354 01 01
www.salinex.com.pl
Saybolt Poland Sp. z o.o.
ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 46 41
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
Scharr CPC GmbH
Liebknechtstr. 50
70565 Stuttgart, Niemcy
Tel. +49 (0) 711 78 68-0
www.scharr-cpc.de
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 329 22 22 , fax +48 22 329 22 20
www.sgs.pl
Shell Polska Sp. z o.o.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa,
Tel. 22 570 00 00
info.pl@shell.com
www.shell.pl
Sibur International GmbH
Prinz-Eugen Str. 8-10
1040 Wien, Austria
Tel. +43 1 370 8000 10
office@sibur-int.com
Solvachem Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. (71) 799 55 00
kontakt@solvachem.pl
www.solvachem.pl
Tomasz Piekot Laboratorium Językowe
ul. Złota 9
55-093 Kiełczów, Polska
TRANSGAZ S.A.
 
21-512 Zalesie, Polska
Tel. +48 83 375 13 14 , fax +48 83 375 13 04
www.transgaz.pl
TSL Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 2a
20-484 Lublin, Polska
Tel. +48 81 744 26 20 , fax +48 81 744 26 20
www.tsl.info.pl
TYCZKA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle, Polska
Tel. +48 77 405 10 27 , fax +48 77 488 64 90
www.tyczka.pl
UAB GRIVZAS
J. Kazlausko str. 33
8314 Vilnius, Litwa
www.skulas.lt
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie, Polska
Tel. +48 77 461 65 48 , fax +48 77 461 64 96
www.unimot.pl
VTG Rail Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Gwiaździsta 7b/8
01-651 Warszawa, Polska
WASCOSA AG
Werftestrasse 4
6005 Lucerne, Szwajcaria
info@wascosa.ch
www.wascosa.ch
WBS Resources LLP
Enterprise House 82, Whitchurch Road
CF143LX Cardiff, Wales, Anglia
WORLD-WIDE-TRANS Popek Mariusz
ul. Narcyzowa 19
22-100 Chełm, Polska
Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o.
ul. Jachowicza 1
35-311 Rzeszów, Polska
Tel. +48 17 854 40 38
www.greengas.pl

Galeria

headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne