Nawigacja
  • P1060044.jpg
  • P1060056.jpg
  • P1060062.jpg
  • P1060091.jpg
  • P1060092.jpg
  • P1060100.jpg
  • P1060103.jpg
  • P1060108.jpg
  • P1060124.jpg
  • P1060147.jpg

XII Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

10-11 kwietnia 2019 r. Hotel Czarny Potok, Krynica-Zdrój

Ustawa i dyrektywa wyznaczają kierunki rozwoju rynku – relacja ze Spotkania „Polski Rynek Biopaliw 2019”

Wokół oczekiwanej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz unijnej dyrektywy RED II krążyła tematyka obrad konferencji „Polski Rynek Biopaliw 2019”. Wydarzenie zorganizowała w Krynicy Zdroju, 11 kwietnia br., firma Information Market.

bukowskiWszystkich uczestników przywitał prezes Information Market, Robert Bukowski. Pierwszy prelegent, Krzysztof Rutkowski z Kancelarii Doradców Celnych i Podatkowych Rutkowski, Witalis, omówił zmiany w otoczeniu prawnym rynku biokomponentów i biopaliw, wynikające z zaproponowanej przez Ministerstwo Energii nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (dalej: ustawa biopaliwowa). Konferencja wypadła w doskonałym momencie, gdyż projekt zmiany tego kluczowego dla całej branży dokumentu opublikowany został ledwie kilka dni wcześniej. Słuchacze liczyli na syntezę planowanych zmian oraz komentarz prawnika z punktu widzenia operacyjnych aspektów działalności firm. 

rutkowskiRutkowski w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na fakt, że tzw. blending obowiązkowy biokomponentów będzie od 2020 r. rozliczany rocznie, a nie, jak dotąd, kwartalnie. W opinii Rutkowskiego za pozytywne uznać też trzeba, że poziomy blendingu na lata 2020-22 są wpisane w ustawie, a nie pozostawione do dookreślenia rozporządzeniami. Rutkowski podkreślał, że zgodnie ze zmianami do obliczania NCW będzie można po nowelizacji w liczniku ułamka dodawać  także udział biokomponentów w paliwach, a nie jak dotąd tylko w paliwach ciekłych – w praktyce oznacza to, że np. CNG z biogazu będzie mogło być zaliczane przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy na potrzeby tego obowiązku. „Nikt na tym nie traci, być może wcale wielu nie zyska, ale niektórzy mogą naprawdę na tym skorzystać” komentował prawnik.  Stawiał też pytanie dotyczące rozumienia zapisów o zaliczaniu paliw z zawartością biowęglowodorów, powstałych w procesie współuwodornienia, przywiezionych z zagranicy, do NCW w Polsce – jest to jego zdaniem niejasne. Ponadto Rutkowski zwracał uwagę słuchaczy, że w dyrektywie RED II jest zapis, pozwalający Państwom Członkowskim niektóre grupy czy typy dostawców paliw zwolnić z obowiązków wynikających z tej dyrektywy – np. w zależności  od tego jakimi narzędziami dysponują poszczególne podmioty. Może to być rozwiązanie, z którego w przyszłości także Polska będzie względem swoich firm paliwowych korzystać.

borowkaGrzegorz Borówka z Orlen Południe opowiadał szeroko o realizowanych przez tego wytwórcę biokomponentów inwestycjach, zarówno w segmencie bio, jak i innych. Powstaje zakład wytwarzania bioetanolu 2 generacji, ale planowana jest także produkcja glikolu propylenowego. Dziś jest on  wytwarzany w procesach petrochemicznych, zaś Orlen Południe będzie miał drugą w Europie instalację produkcji glikolu, o mocy 30 tys. t. Instalacja ma zacząć działać od 2021. Przewaga wynikać będzie z faktu, że powstanie glikol o takich samych właściwościach jak ten pochodzenia petrochemicznego, ale ze znacznie niższą emisją CO2 przy wykorzystywaniu. Glikol będzie wytwarzany z gliceryny otrzymywanej w produkcji biodiesla. Orlen Południe planuje też produkować kwas mlekowy, który  ma zastosowanie w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym.

tarkaW kontekście dyrektywy RED II i realizowania celów klimatycznych po 2021 r. jedną z możliwych do wykorzystania opcji będzie biometan. Potencjał Polski w tym zakresie omówił Michał Tarka, prawnik reprezentujący Polską Radę Biometanu. Z samych osadów ściekowych potencjał pozyskiwania tego paliwa to 700 mln m3. Biometan jest w całości zaliczany do celów OZE, np. w transporcie, zaś uzasadnienie do nowelizacji ustawy biopaliwowej mówi właśnie o możliwym zapotrzebowaniu w Polsce na biometan na poziomie 700 mln m3 rocznie. Tarka omówił korzyści ze stosowania biometanu oraz bariery, jakie mogą się pojawić w rozwoju tej technologii. Polska Rada Biometanu prowadzi działania ku ich eliminacji, np. na rzecz ułatwiania przyłączania biogazowni wytwarzających biometan do sieci.

debata 1Drugi panel konferencji poświęcony był w całości możliwościom i potencjalnym ograniczeniom w stosowaniu biokomponentów zaawansowanych (II generacji) na polskim rynku paliwowym. Wystąpienie wprowadzające wygłosił  Michał Cierpiałowski, specjalista ds. jakości i certyfikacji produktów w łańcuchu logistycznym biokomponentów. Przeprowadził on szeroki przegląd dostępnych technologii i surowców, w oparciu o które można produkować biokomponenty. Omówił cechy poszczególnych z nich pod kątem np. redukcji emisji CO2, opowiedział też o doświadczeniach z innych państw, pozytywnych i negatywnych, gdzie wcześniej niż w Polsce wdrażano biokomponenty II generacji. 

Druga część panelu zorganizowana była w formie debaty z udziałem przedstawicieli różnych firm i instytucji związanych z rynkiem biopaliw. Katarzyna Korupczyńska z firmy Euro Eko Polska, zajmującej się zbieraniem oleju posmażalniczego (UCO) do wytwarzania estrów podwójnie naliczanych, przy okazji rozważań o potencjale Polski w tym zakresie wspomniała, że duża część realizowanych zbiorów UCO jest potem sprzedawana za granicę. W innych państwach można bowiem uzyskać wyższą cenę niż w Polsce, ale też jak dotąd nie było zapotrzebowania w kraju na UCO aż na taką skalę. 

debata 2Zygmunt Gzyra, prezes firmy Bioagra i Krajowej Izby Biopaliw swoje wystąpienie w debacie rozpoczął od stwierdzenia, że ciężko dziś przesądzać, jaka będzie przyszłość biokomponentów zaawansowanych i II generacji. Cytował Andy’ego Grove’a, byłego szefa Intelu, podkreślając że postęp często dzieje się skokowo. Jeśli tak zdarzy się też na rynku biopaliw, to II generacja zdominuje go szybko i absolutnie. Nie wiadomo jednak jeszcze, w jakim kierunku pójdzie przyszłość, więc nie można absolutnie przesądzać o zmierzchu biokomponentów I generacji. Gzyra podkreślał, że na świecie działa i produkuje niewielki odsetek instalacji dla bioetanolu II generacji. Biopaliwa rozwijane są w wielu państwach, często jednak poprzez I generację, np. Chiny zdecydowały o wprowadzeniu E10 i nałożyły cła na amerykański etanol, więc będą wykorzystywać własną produkcję, w Indonezji i  Malezji badane są możliwości używania biodiesla B20, a nawet B40. Tymczasem Europa zalimitowała biokomponenty i biopaliwa z roślin spożywczych na poziomie maksymalnie 7% ich udziału w energii w transporcie, w perspektywie kolejnej dekady. Branża wytwórcza chce inwestować, potencjalni inwestorzy w biopaliwa II generacji wywodzą się z kręgów producentów biopaliw I generacji, ale potrzebna jest technologia sprawdzona na skalę przemysłową. Gzyra podsumował swoje wystąpienie podkreślając, że sensownie trzeba wykorzystywać te narzędzia i instrumenty, które już są dostępne – bo są sprawdzone, skalowalne i stabilne. Nie wiadomo, co będzie z nowymi technologami, a biopaliwa I generacji już dają konkretne efekty gospodarcze i środowiskowe.

Jan Biedroń z Grupy Lotos opowiadał, że w tej rafinerii też prowadzone są prace nad wdrożeniem biowodoru pozyskiwanego z biometanu jako instrumentu realizacji NCW i to nie jako samoistnego paliwa do aut, ale elementu produkcji tradycyjnych paliw silnikowych. Jego zdaniem jest to kierunek w którym zmierza wiele państw w Europie. Zaznaczał, że w zakresie biopaliw obserwujemy raczej ewolucję, a nie rewolucję, a szanse na zrealizowanie celów środowiskowych na poz. udziału 8-8,5% energii odnawialnej w transporcie są niskie. Zdaniem Biedronia ciężko zatem mówić o dywersyfikacji rynku paliwowego poprzez biopaliwa, podkreślał też że rzeczywisty wpływ realizowania celów klimatycznych na środowisko jest mocno dyskusyjny. Apelował, by przy tworzeniu ram politycznych dla biopaliw myśleć przez pryzmat faktycznych możliwych do uzyskania korzyści, a nie tylko haseł bez pogłębionej analizy.

mazelaOstatni panel poświęcony był w dużej części kwestiom technicznym i jakościowym. Wojciech Mazela z INIG-PIB, operatora polskiego systemu certyfikacji biopaliw KZR INiG, podkreślał, że w Polsce funkcjonują trzy systemy certyfikacji, ale KZR INiG to ten najbardziej rozpowszechniony i dominujący. Mazela omówił przepisy dyrektywy RED II, szczególną uwagę poświęcając konsekwencjom jakie niesie chęć ograniczania rynkowej obecności biopaliw z surowców o wysokim ryzyku ILUC, niosących zagrożenie ekspansją na tereny zasobne w pierwiastek węgla. Przekazał też kryteria pozwalające klasyfikować surowce jako te o niskim ryzyku ILUC. Mazela mówił też, że dyrektywa RED II wprowadza nową kategorię pojęciową - paliwa węglowe z recyklingu.

felisSeweryn Felis z firmy Labsolution, dostarczającej aparaturę badawczą dla laboratoriów jakościowych, wyjaśnił dlaczego dużo miejsca poświęca się badaniom obecności siarki w biopaliwach – ma ona bowiem negatywny wpływ zarówno na pracę silnika, jak i na środowisko. Labsolution zaprezentowało całą gamę analizatorów o wielu funkcjach i możliwościach, które można praktycznie dopasować do oczekiwań w konkretnym laboratorium.

cendrowskiOstatni prelegent, Jarosław Cendrowski z Grupy Lotos, wyjaśniał wzajemne relacje dwóch celów nałożonych na firmy paliwowe, zbiegających się w 2020 r. – NCW i Narodowego Celu Redukcyjnego.  Cendrowski zaznaczał, że realizacja NCW nie jest niestety równoważna wykonaniu NCR. Podzielił się ze słuchaczami informacją, że o ile jeszcze w 2017 r. w Grupie Lotos biokomponenty zagraniczne oferowały niższą emisyjność niż krajowe, to w 2018 r. ich parametry praktycznie się wyrównały. Wspominany wcześniej w trakcie konferencji biowodór ma też duży potencjał jeśli chodzi o wypełnianie NCR. Cendrowski prezentował obliczenia wskazujące np. że podwójne naliczanie niektórych biokomponentów, choć przydatne dla NCW, ma negatywny wpływ na realizowanie NCR. Lokowanie przez firmy paliwowe na rynku fizycznych ilości czy to biokomponentów, czy to LPG, wynikających z rozmiarów polskiego rynku i prognoz konsumpcji, nie wystarczy do realizacji NCR w roku 2020. Firmy paliwowe będą najpewniej zmuszone kupować tzw. certyfikaty redukcji emisji z wydobycia ropy, ale równocześnie kalkulować to pod kątem relacji ich ceny do potencjalnej kary za niewykonanie NCR (liczonej wg cen uprawnień do emisji CO2). Tak czy inaczej – będzie to więc kosztowne.

Eksperci i Prelegenci

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Dwukrotnie najlepszy doradca podatkowy w zakresie akcyzy według rankingu Dziennika Gazety Prawnej (lata 2016 i 2017) oraz według Dziennika Rzeczpospolita (2016 i 2017).
Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań podatkowych, doradztwa prawnego na rzecz branży paliwowej, biopaliwowej i chemicznej.
W latach 2012 – 2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young.
Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – Przewodniczący Grupy Akcyzowej.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej.
Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Firma Quality Assurance Poland zajmuje się doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością w zrównoważonym rozwoju (dyrektywa 2009/28, ISCC, REDcert, 2Bsvs), bezpieczeństwem pracy (ISO 18001), bezpieczeństwem żywnościowym (HACCP, BRC/IFS, ISO 22000) i paszowym (HACCP, GMP+) w oparciu o uznane standardy rozwiązań w zakresie systemów wspomagających zarządzanie organizacją.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach.

Od 2008 r. związana z grupą Euro Eko Polska. Specjalista w zakresie tematyki UCO stosowanego w biopaliwach zaawansowanych. Współpracuje z producentami biopaliw na rynku UE.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2004 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Od 2009 roku pracuje w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym. 

W dotychczasowej pracy naukowo-badawczej zajmował się głównie opracowywaniem nowych środków chemicznych do rożnych zastosowań przemysłowych, w tym środków stosowanych w przemyśle wydobywczym (ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz paliwowym. Obecnie koncentruje się na zagadnieniach dotyczących rozwoju biopaliw, a w szczególności w aspekcie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. Jest współautorem ponad 30 publikacji naukowych oraz kilkunastu opatentowanych rozwiązań w dziedzinie technologii chemicznej.

Jarosław Cendrowski, ukończył finanse i bankowość na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1995-2007 związany był z sektorem bankowym, pracując w BGŻ,PEKAO SA,ING, BOŚ w wydziałach zajmujących się finansowaniem działalności podmiotów gospodarczych. 
W Grupie LOTOS od roku 2007. Zajmuje się między innymi polityką regulacyjną w obszarze odnawialnych źródeł energii w transporcie, w szczególności w zakresie biopaliw. Z ramienia Grupy LOTOS brał udział w procesie opiniowania i uzgadniania implementacji do prawa polskiego Dyrektyw RED, FQD, ILUC  zarówno na etapie prac rządowych jak i parlamentarnych. Uczestnik grup roboczych POPIHN, aktualnie pracuje na stanowisku koordynatora w Biurze Komunikacji, Zespole ds. Regulacji i Relacji Międzynarodowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozyskał w kancelariach prawnych takich jak: Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak czy TPA Horwath. Ponad 10-letnie doświadczenie w branży OZE w Polsce i zagranicą. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Autor i współautor strategicznych opracowań legislacyjnych oraz wykonawca kompleksowych zleceń dla Ministra Energii, Środowiska czy Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie został wybrany na wykonawcę kompleksowego projektu regulacji OZE w celu ich dostosowania do postanowień Dyrektywy tzw. RED 2. Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Biometanu przy UPEBI. Członek Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Grupy Roboczej ds. Prawa Energetycznego IBA w Londynie. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań i artykułów prawno-energetycznych w prasie krajowej i zagranicznej. Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych OZE ze szczególnym uwzględnieniem biometanu. Współautor najnowszego komentarza do ustawy o OZE 2019 dla Wydawnictwa C.H. Beck (w przygotowaniu). 

Relacja wideo

Lista uczestników

ADM Malbork S.A.
ul. Chrobrego 29
64-500 Szamotuły, Polska
Tel. +48 55 273 12 18
Agri Line Sp. z o.o. Sp.k.
Wilczak 16A/111
61-623 Poznań, Polska
Agrolok Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4
87-400 Golub-Dobrzyń, Polska
Tel. +48 56 682 37 00 , fax +48 56 682 37 09
media@agrolok.com.pl
www.agrolok.pl
Alcodis S.A.
Boulevard du Souverain, 100 bte 9
B-1170 Bruxelles, Belgia
Tel. +32 (0) 2 663 38 40 , fax +32 (0) 2 675 87 45
www.alcogroup.com
Aramis Shipping Agency Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 661 26 26 , fax +48 58 661 26 58
www.asapl.com.pl
Beloil Polska Sp. z o.o.
ul. Dzielna 58
01-029 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 622 03 64 , fax +48 22 891 00 24
www.beloil-poland.pl
Best Oil Sp. z o.o.
ul. Szkolna 3, Lasocice
64-100 Leszno, Polska
Tel. +48 65 533 31 30
biuro@bestoil.pl
www.bestoil.pl
BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
ul. Syrenia 9
60-960 Poznań, Polska
Tel. +48 61 297 33 00 , fax +48 61 297 33 07
www.bgw.pl
Bio-Services Sp. z o.o.
INTRACO, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 299 35 31
Bioagra S.A.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 02
biuro@bioagra.pl
www.bioagra.pl
Bioagra-Oil S.A.
ul. Przemysłowa 64
43-100 Tychy, Polska
Tel. +48 22 532 99 60 , fax +48 22 532 99 60
www.bioagra-oil.pl
BIOETANOL AEG Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 4
87-140 Chełmża, Polska
Tel. +48 56 675 16 32
www.bioetanolaeg.pl
BP Europa SE Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska
Tel. +48 12 619 12 00 , fax +48 12 619 15 00
www.bp.com
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska
Tel. +48 77 472 15 00
biuro@brenntag.pl
www.brenntag.pl
BTK Kancelarie Prawne
ul. Piękna 15
00-549 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 370 28 00 , fax +48 22 370 28 01
warszawa@btk-legal.pl
www.btk-legal.pl
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 549 04 52 , fax +48 22 549 04 10
www.bureauveritas.pl
BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 70 , fax +48 22 532 99 71
www.bzkgroup.pl
Chemat Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 85a
62-510 Konin, Polska
Tel. *48 63 211 29 29
chemat@popchemat.com.pl
www.popchemat.com.pl
Chemnaft Sp. z o.o.
ul. Solec 63
00-409 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 628 33 59
chemnaft.com
CropEnergies AG
Maximilianstrasse 10
D-68165 Mannheim, Niemcy
Tel. +49 621 71 41 90 48 , fax +49 621 71 41 90 04
www.cropenergies.com
Destylacje Polskie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
64-600 Oborniki Wlkp., Polska
Tel. +48 61 296 71 02 , fax +48 61 296 71 04
www.destylacjepolskie.com.pl
EKOBENZ Sp. z o.o.
ul. Zimna 11
20-204 Lublin, Polska
Tel. +48 81 745 19 28 , fax +48 81 745 19 99
www.ekobenz.pl
Euro Eko Polska Sp. z o. o.
ul. Mielczarskiego 121
25-611 Kielce, Polska
Tel. +48 41 345 54 41
bok@euro-eko-polska.pl
euro-eko-polska.pl
Evonik Performance Materials
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska
Forwardis GmbH
Charlottenstr. 16
D-10117 Berlin, Niemcy
Tel. +49 (0)30 549 793 - 30
www.forwardis.com
GAL Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 236A
30-218 Kraków, Polska
Tel. +48 12 625 42 64
mpphgal.pl
GasOil Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 24 pok. 12
15-545 Białystok, Polska
Tel. +48 85 740 42 93
biuro@gasoil.pl
Glencore Polska Sp. z o.o.
ul. Cypriana Kamila Norwida 2
80-280 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 345 17 07 , fax +48 58 345 17 06
www.glencorepolska.pl
GPR ZGODA Sp. z o.o.
ul. Brunatna 19
62-510 Konin, Polska
gpr.zgoda@gmail.com
zgodakonin.pl
Green Trading s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava, Słowacja
Grupa AWW Sp. z o.o. Sp.k.
Niedźwiady 45
62-800 Kalisz, Polska
Tel. +48 62 760 34 13
aww@aww.com.pl
www.aww.com.pl
Grupa Lotos S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 71 11 , fax +48 58 301 88 38
www.lotos.pl
Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.
Al. Niepodległości 2E
55-020 Żórawina, Polska
Tel. +48 71 316 52 72 , fax +48 71 316 52 62
www.wilmar-oils.pl
Hellenic Oil Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 11 lok. E6
40-082 Katowice, Polska
Tel. +48 17 863 77 50
hellenicoil.eu
HGBS Finanse S.A.
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław, Polska
i-Petrol Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice, Polska
Tel. +48 32 739 08 10
biuro@i-petrol.pl
www.i-petrol.pl
IMA Polska S.A.
ul. Polna 21
62-095 Murowana Goślina, Polska
sekretariat@imapolska.eu
www.imapolska.eu
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków, Polska
Tel. +48 12 617 76 00 , fax +48 12 430 38 85
www.inig.pl
IREAST Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 3
21-540 Małaszewicze, Polska
Tel. +48 83 374 13 87
biuro@ireast.pl
www.ireast.pl
JAMOX-TRANS Sp. z o.o.
ul. Powstania Wielkopolskiego 47
88-320 Strzelno, Polska
Tel. +48 52 318 93 63 , fax +48 52 318 90 09
www.jamox.eu/pl/
JUSO Energy OU
5 Narva maantee
10117 Tallinn, Estonia
KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa, Polska
Tel. (22) 243 25 00
kancelaria@kdcp.pl
www.kdcp.pl
KELL Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 117
51-515 Wrocław, Polska
Tel. +48 506 500 300
www.kell.one
Komagra Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97a
01-303 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 532 99 40 , fax +48 22 532 99 55
komagra.pl
Krajowa Izba Biopaliw
ul. Grzybowska 2 lok. 49
00-131 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 436 06 11 , fax +48 22 436 06 11
www.kib.pl
KWST Polska Sp. z o.o.
Pl. Powstańców Śl. 16
53-314 Wrocław, Polska
Labsolution Sp. z o.o.
ul. Trocinowa 52
04-927 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 205 01 10
www.labsolution.pl
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska
Tel. +48 32 323 74 55 , fax +48 32 323 72 36
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 308 76 54 , fax +48 58 308 76 99
lotoskolej@lotoskolej.pl
www.lotoskolej.pl
LTE Polska Spółka z o.o.
ul. Sieroszewskiego 12
81-376 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 526 92 41
info.pl@LTE-group.eu
www.LTE-group.eu
M.W.M. Sp. z o.o.
Dragany 24 B
23-145 Wysokie, Polska
mwmchemicals.pl
Mint Sp. z o.o.
ul. Gościeradowska 1/44
03-535 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 300 13 08
mint.pl
MITSUI & Co. Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa, Polska
Tel. (22) 630 60 04
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 256 81 13 , fax +48 24 367 74 79
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia, Polska
Tel. +48 24 201 00 00 , fax +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl
Pannonia Ethanol ZRT
Zrinyi Utca 16. I Emelet 1
H-1051 Budapeszt, Węgry
Tel. +36 169 61 548
www.pannoniaethanol.com
PE Oliyar
Lviv Region, Pustomytivskyi District
81118 Stavchany, Ukraine
Tel. +38 032 242 18 00 , fax +38 032 242 17 00
oliyar.com.ua/en
Petrax Trade S.A.
ul. Tagore 3/9
02-647 Warszawa, Polska
petraxtradesa@petrax.com.pl
Pilarski Wojciech - Transport Drogowy
ul. Grzybowa 24
42-660 Kalety, Polska
www.tanktransport.pl
PLENONIS UAB
Senasis Ukmerges kel.4
LT-14302 Uzubaliu k. Vilniaus, Litwa
tradeplenonis@gmail.com
aliejai.eu
Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o.
Suchowola 105
21-310 Wohyń, Polska
Tel. +48 83 353 03 54 , fax +48 83 353 03 53
www.surwin.pl
POLFRACHT Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 8
81-368 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 21 00 , fax +48 58 621 99 84
www.polfracht.pl
PPH CHEMIA BOMAR Edward Marciniak
Chróścina 6C
49-345 Skorogoszcz, Polska
Tel. +48 77 412 10 33
biuro@plyny.pl
PS Bioenergie GmbH & Co KG
Landwehr 5
D-59969 Hallenberg, Niemcy
Tel. +49 2984 934948 0
info@ps-bioenergie.de
www.ps-bioenergie.de
Quality Assurance Poland
ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 733 67 67 , fax +48 71 733 67 08
www.certyfikacja-biopaliw.pl
Salco Eastern Europe Sp. z o.o.
Plac Zamkowy 1
64-130 Rydzyna, Polska
www.salco.ch
Saybolt Poland Sp. z o.o.
ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska
Tel. +48 58 627 46 41
SCA PR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel. +48 61 665 11 00 , fax +48 61 812 74 59
www.intermarche.pl
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 329 22 22 , fax +48 22 329 22 20
www.sgs.pl
SIARKOPOL Gdańsk S.A.
ul. mjr. H. Sucharskiego 12
80-601 Gdańsk, Polska
Tel. +48 58 555 24 00
zarzad@siarkopol.gda.pl
www.siarkopol.gda.pl
Solumus Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 34 lok. 5
09-410 Płock, Polska
Tel. +48 24 366 66 65
www.solumus.pl
Solvachem Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław, Polska
Tel. (71) 799 55 00
kontakt@solvachem.pl
www.solvachem.pl
TECH OIL Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz, Polska
TECHNOILOGY S.R.L. CMB-ITALY
Via D. Federici, 12/14
04012 Cisterna di Latina, Włochy
www.technoilogy.it
Warter Fuels S.A.
ul. Koralowa 60
02-967 Warszawa, Polska
Wratislavia-Biodiesel S.A.
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław, Polska
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica, Polska
Tel. +48 52 35 35 100 , fax +48 52 35 15 199
www.ztkruszwica.pl

Galeria

headerimg

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

Organizator

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96

©2001-2020 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne